Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i potwierdzony przez zarządcę budynku;
 2. deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego;
 3. wypełniona informacja i potwierdzona przez zarządcę budynku (informację wypełniają tylko te osoby, które zajmują lokal inny niż wchodzący w skład zasobu gminy – mieszkania komunalne);
 4. tytuł prawny do lokalu – do wglądu (przydział, decyzja, umowa, akt notarialny);
 5. faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy;
 6. dokumenty potwierdzające łączną kwotę wydatków na mieszkanie za miesiąc,                w którym składany jest wniosek (aneks opłat, faktura i dowód wpłaty za wodę, wywóz nieczystości stałych, szambo itp.);
 7. zaświadczenie o dochodach (przychód minus koszty uzyskania minus składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe płacone przez pracownika);
 8. w przypadku emerytów i rencistów – decyzja emerytury lub renty;
 9. dowód osobisty;
 10. przy ponownym składaniu wniosku należy dostarczyć poprzednią decyzję.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiście w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie (parter  pokój nr 4).

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie ul. 30 Stycznia 1


Komórka odpowiedzialna

Wydział Spraw Społecznych – parter  pokój nr 4, tel. 58 77-59-325, 58 77-59-425,            58 77-59-427

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:  Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:  W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w formie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21.06.2011 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 180 z późn. zm.);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.04.2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tut. organuw terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

Inne informacje:  Nie dotyczy

Druki:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 2. Deklaracja o dochodach
 3. Informacja
 4. Zaświadczenie
 5. Klauzula informacyjna

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.03.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2008 11:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 20248
28 maja 2019 11:17 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
28 maja 2019 11:17 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.
28 maja 2019 11:16 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.