Przyznawanie lokali mieszkalnych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o najem lokalu mieszkalnego (należy składać każdorazowo  w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego sporządzanie listy);
  2. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie  3 miesięcy poprzedzających jej złożenie;
  3. Oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego;
  4. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego;
  5. Ksero tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (przydział, decyzja, umowa najmu, akt notarialny);
  6. Dokumenty poświadczające osiągnięte dochody np.:

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- zaświadczenie z zakładu pracy wg wzoru,

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) o zarejestrowaniu w PUP jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku,

- zaświadczenie z PUP o utracie statusu osoby bezrobotnej,

- zaświadczenie z   Miejskiego   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   o   wypłaconych świadczeniach rodzinnych  i  funduszu  alimentacyjnym  oraz  świadczeniach  opiekuńczych z uwzględnieniem składki zdrowotnej,           

  - zaświadczenie z  MOPS-u   o   wypłaconych   zasiłkach,   w   tym   stałych z  uwzględnieniem  składki  zdrowotnej   (nie  dotyczy  zasiłków  okresowychi celowych),

- zaświadczenie z MOPS-u o  wypłaconych  świadczeniach  z  tytułu  wykonywanych prac społecznie-użytecznych,

- zaświadczenie z  uczelni  o  wysokości  otrzymanego  stypendium naukowego lub socjalnego,

- dokument potwierdzający otrzymane  alimenty (zaświadczenie od komornika),      

- zaświadczenie ze szkoły (dotyczy osób pełnoletnich uczących się),

- zaświadczenie o osiągniętych dochodach z tytułu praktyki szkolnej.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1

Komórka odpowiedzialna

Wydział Spraw Społecznych – I piętro pokój nr 23, tel. 58 77-59-337, 58 77-59-405 nr 24, tel. 58 77-59-481

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:  Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Podstawą do wydania skierowania do zasiedlenia lokalu mieszkalnego jest umieszczenie wnioskodawcy na liście rocznej.

Sposób załatwienia sprawy:

Przyznawanie lokali mieszkalnych zgodnie z kolejnością umieszczenia na rocznej liście przydziałów mieszkań na dany rok.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.);

Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Osobom nie ujętym w projekcie listy służy odwołanie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej w terminie jednego miesiąca (od dnia 01 lutego do dnia 28 lutego każdego roku, w roku przestępnym do 29 lutego).

Inne informacje

Inne informacje:  Nie dotyczy

Druki:

  1. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego,
  2. Deklaracja o wysokości dochodów,
  3. Wzór zaświadczenia z zakładu pracy.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.02.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2008 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 13799
18 lutego 2020 14:04 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.
18 lutego 2020 11:54 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
18 lutego 2020 11:52 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.