Wymiana dowodu osobistego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:          

 - Dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem

 - Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego

 - Kolorową fotografię  o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle,z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiamii przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząc na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnymwyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznymprzeznaczonym do drukarek nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 - Fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5MB - w przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik.

 - Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wnioskufotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, w takim przypadku wymaganejest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniuniepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wadynarządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacjizawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2018 r. poz.511,1000, 1076,1925,2192 i 2354).

 - Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wnioskufotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny,w takim przypadku wymagane jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowejzarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 - W uzasadnionych przypadkach można załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę  z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami.

 - Skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub małżeństwa – na żądanie organu gmin,w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze  Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL.

 - Dokument poświadczający obywatelstwo polskie – na żądanie organu gminy, w przypadkuniezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

 Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

 tel. 58 77-59-303/403

 Komórka odpowiedzialna:

 Wydział Spraw Obywatelskich Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

 

Opłaty

Opłaty/opłata skarbowa:

 Brak       

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:    

 Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożeniawniosku, z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 kpa.

 

 Sposób załatwienia sprawy:

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej w formie:

 - pisemnej (papierowej) - osobiście

 - w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przez platformę ePUAP.

 W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczonązdolność do czynności prawnych (dotyczy również osób małoletnich), wniosek o wydanie dowoduosobistego składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Przy składaniu wniosku wymagana jestobecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej.

  

 Osoba małoletnia może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego samodzielnie nie wcześniejniż 30 dni przed datą 18 urodzin.

 Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożonywniosek.

 Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzicalbo opiekun prawny.

 Dowód osobisty wydany osobie posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnychodbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

  

 Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Wyjątekstanowi osoba, która nie ukończyła 5 roku życia albo nie posiada zdolności do czynności prawnychi była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

 

 W celu ustalenia kodu PIN do certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub podpisu osobistegooraz odbioru kodu PUK niezbędna jest obecność osoby małoletniej powyżej 13 roku życia lub osobyczęściowo ubezwłasnowolnionej.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:                      

 Ustawa z dnia 10 września 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 653z późn.zm.).

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 rokuw sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia,unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31).

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 rokuw sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r. poz. 400).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

 Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wnioskuprzesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów,  o których mowa w art. 29 ustawy, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowoduosobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy.

 Odmowa wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygornatychmiastowej wykonalności.

 Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta MiastaTczewa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje

 

Inne informacje:                       

 

 Dowody osobiste wydane przed dniem 4 marca 2019 roku zachowują ważność do upływu

 

 terminów w nich określonych.

 

 

 

 E-dowód to dowód osobisty z warstwą graficzną i warstwą elektroniczną. Dowód osobisty jest

 

 dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie oraz uprawnia do przekraczania

 

 granic niektórych państw.

 

 Ponadto umożliwia posiadaczowi:

 

 - uwierzytelnienie w usługach online za pomocą profilu osobistego

 

 - składanie podpisu osobistego

 

 - potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu

 

 

 

 Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi RzeczypospolitejPolskiej.Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Dowód osobisty jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat oddaty jego wydania.

 

 

 

 Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

 

 - upływu terminu ważności dowodu osobistego;

 

 - zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;

 

 - zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzyzamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającymidentyfikację jego posiadacza;

 

 - utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającymidentyfikację jego posiadacza;

 

 - unieważnienia certyfikatów (identyfikacji i uwierzytelnienia, podpisu osobistego i potwierdzeniaobecności wraz z danymi);

 

 - wymiany dowodu osobistego na dowód osobisty z warstwą elektroniczną;

 

 - wymiany dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonegocertyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia;

 

 - wymiany dowodu osobistego uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożeniepodpisu osobistego;

 

 - ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w któregodowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisuosobistego;

 

 - przekazania do organu gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzeciąznalezionego dowodu osobistego;

 

 - zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego(należy przedstawić potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeńzawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego w tym serii i numeru dowodu osobistego lub dokumentu potwierdzającego wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ albo decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającąnaruszenie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numerudowodu osobistego.

 

 

 

 Druki:

 

 - Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.01.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Gawrońska - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2010 09:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 79916
17 stycznia 2020 11:28 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
17 stycznia 2020 11:27 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
17 stycznia 2020 11:27 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.