Sporządzanie postanowień i decyzji wynikających z zakresu zadań przekazanych przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

-            podanie (wniosek) o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ prac restauratorskich/ robót budowlanych,

-            pełna dokumentacja projektowa dotycząca planowanej inwestycji

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Konserwator Zabytków Miasta Tczewa

Urząd Miejski w Tczewie, Pl. M.J.Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

II piętro budynku głównego, pok. 58


Komórka odpowiedzialna

 

Konserwator Zabytków Miasta Tczewa

II piętro, pok. 58, tel. + 48 (58) 77 59 312

Urząd Miejski w Tczewie – budynek główny

poniedziałek, wtorek, środa – 7.30 ÷ 15.30

czwartek – 7.30÷ 17.00

piątek - – 7.30÷ 14.00

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

-            10 zł - za wydanie decyzji administracyjnej (podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Opłaty należy dokonać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy nr 471240 1242 1111 0010 0225 0976 Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział Gdańsk z adnotacją „opłata skarbowa”

-            art. 2. nie podlega opłacie skarbowej: (...)                                                                          „2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego; ” (...)

-            art. 7. „Zwalnia się od opłaty skarbowej:

  1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i ich instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. jednostki budżetowe;
  3. jednostki samorządu terytorialnego;
  4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek               o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
  6. osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane prze gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody;”

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

-  wydawanie pozwolenia załatwiane jest w trybie decyzji administracyjnej/postanowienia, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku,

-   w przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku lub jeśli nie czyni on zadość innym wymaganiom, ustalonym w przepisach prawa - organ wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Sposób załatwienia sprawy:

 

Konserwator Zabytków Miasta Tczewa wydaje decyzje/postanowienia/opinie  dla następujących obszarów Gminy Miejskiej Tczewa:

-     Miasta Lokacyjnego – układ urbanistyczny Starego Miasta ograniczony od wschodu linią przechodzącą po zachodniej fasadzie szkoły przy ul. Wodnej i jej przedłużenie do przecięcia z osią ul. Chopina, osią ul. Wodnej i Zamkowej oraz północy osią wąwozu pod górą zamkową (dawne przejście) do osi ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, osią ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ul. Łaziennej do przecięcia z osią   ul. J. Dąbrowskiego i dalej przedłużeniem osi ul. Łaziennej, od zachodu do przecięcia z osią ul. Wąskiej, od południa osią ul. Wąskiej  i Chopina – wydanie decyzji na wniosek inwestora (na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego)

-    poza Miastem Lokacyjnym – dla obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków a ujętych w gminnej ewidencji zabytków – wydanie postanowienia na wniosek organu administracji architektoniczno-budowlanej tj. Starosty Powiatowego w Tczewie w toku prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę (na podstawie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego)

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

-  porozumienie zawarte w dn. 15.07.2011 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim w Gdańsku a Gminą Miejską Tczew w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miejską Tczew (Dz. Urz. Woj. Pom. - z 25 sierpnia 2011 r. Nr 104, poz. 2113),

-   ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z pózn. zm.)

-    Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r.  w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 165 poz. 987)

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zmianami)

-    ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 17 listopada 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

-    od decyzji służy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa;

-    od postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa

Inne informacje

Inne informacje:

Miejsce złożenie wniosku - Biuro Obsługi Klienta, parter Urzędu (budynek główny) -  można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty pod w/w adres

 

Druki:

wydanie decyzji na wniosek inwestora - wnioski o wydanie decyzji są wnioskami indywidualnymi

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 10:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 5707
19 października 2012 11:42 (Agnieszka Przyłucka) - Aktualizacja danych sprawy.
19 października 2012 11:41 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
19 października 2012 11:40 (Agnieszka Przyłucka) - Usunięcie załącznika.