Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - wydanie zaświadczenia

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1.    Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Miejskiej Tczew dokonywany jest na podstawie pisemnego zgłoszenia.

2.    Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

a)      dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy:

-        kopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) – w przypadku osoby fizycznej,

-        wyciąg z KRS – w przypadku osoby prawnej,

b)   charakterystyka warunków lokalowych – umowa najmu, akt własności lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu,

c)    informacja o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:

-        możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

-        realizację innych zadań statutowych,

-        w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

-        bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,

d)   statut szkoły lub placówki, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), a w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie lub zespole wychowania przedszkolnego opracowanym na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657),

e)    dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

f)    pozytywna opinia kuratora oświaty (dotyczy wyłącznie szkoły podstawowej, ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności),

g)    zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) w przypadku ubiegania się o  nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej,

h)   dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy / adres korespondencyjny:

Urząd Miejski w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1


Komórka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji, pokój nr 36, tel. (58) 775 93 19, (58) 775 93 29

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa: nie dotyczy

 

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów


Sposób załatwienia sprawy:

1.    Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Tczewa zostanie przesłane pocztą – listem poleconym lub może być odebrane osobiście przez osobę prowadzącą w Wydziale Edukacji. Kopie zaświadczenia Wydział przekazuje Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Gdańsku oraz organowi podatkowemu,

2.    Wydanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Tczewa

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),

2)      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: w przypadku odmowy wpisu do ewidencji przysługuje prawo odwołania do Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

 

Inne informacje

Inne informacje:

Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

zgodnie z art. 168 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 r., poz. 996 z późn.zm.) zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Prezydentowi Miasta Tczewa w ciągu 14 dni od ich powstania. 


Druki:

1)      Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Miejskiej Tczew.

2)      Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

3)      Formularz do nadania numeru regon (RSPO).

4)      Imienny wykaz kadry pedagogicznej przewidzianej do zatrudnienia w szkole lub placówce.

5)      Informacja o warunkach lokalowych.

6)      Zgłoszenie zmian w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Miejskiej Tczew.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.04.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Olek - Naczelnik Wydziału Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 6090
29 kwietnia 2019 12:08 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.
29 kwietnia 2019 12:06 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
29 kwietnia 2019 12:05 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.