Przesunięcie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

 

Wymagane dokumenty:

 

jeżeli wnioskodawcą jest osobą fizyczną:

 

1. pisemny wniosek zawierający propozycję terminu płatności, ilość rat-w zależności, o co dana osoba się ubiega

2. wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym

 

3. zaświadczenia o osiąganych dochodach (tj. z zakładu pracy, Powiatowego Urzędu Pracy,odcinki renty, emerytury)

 

jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej:

 

1.Pisemny wniosek zawierający propozycję terminu płatności, ilości rat-w zależności,  o co dana osoba się ubiega

 

2. Informacje o pomocy otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat  poprzedzających dzień złożenia wniosku

 

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

jeżeli sytuacja finansowa dotyczy okresu, w którym wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii:

 

1.    Pisemny wniosek określający rodzaj i wysokość należności, okres którego wniosek dotyczy; propozycję terminu płatności, ilości rat-w zależności, o co dana osoba się ubiega

 

2.    Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis oraz  pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

 

3.    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

 

4.    Dokumenty wykazujące, że płynność finansowa podmiotu uprawnionego uległa   pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznychz powodu COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

Plac Marszałka Piłsudskiego 1,83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna : Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pok. nr 54, II piętro tel.:/58/ 77-59-430

 

Opłaty

 

Opłaty/ opłata skarbowa:

Bez opłat

 

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:

od 1 do 2 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja Prezydenta Miasta, po analizie zgromadzonych dokumentów (w formie ugody)

 

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:

1)    UCHWAŁA Nr XLVIII/389/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Tczew

2)       Uchwała Nr XVIII/153/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Tczew za okres stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii

3)  Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708)

4)  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

5)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minims (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543)

6)      Zarządzenie Nr 23/2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26.01.2015 r. w sprawie: określenia wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym i szczegółowych zasad składania wniosków w sprawach określonych Uchwałą XLVIII/389/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014 r.

7)       Zarządzenie Nr 115/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: określenia wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym i szczegółowych zasad składania wniosków o umorzenie lub udzielenie ulg dotyczących należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Tczew za okres stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii

 

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:

brak

 

Inne informacje

 

Inne informacje:

 

brak

 

Druki:

 

1. Oświadczenie o stanie majątkowym

 

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

3. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis  

 

4. Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz                     

 

    pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

5.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

6. Wniosek - przedsiębiorca

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.05.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Marcinczak – Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2008 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4826
19 maja 2020 15:11 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
19 maja 2020 15:10 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
19 maja 2020 15:10 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.