Podział nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1.pisemny wniosek zainteresowanego

2.dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomościami

3.wypis i wyrys z katastru nieruchomości

4.decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział obowiązującą w dniu złożenia wniosku (w przypadku braku planu miejscowego)

5.wstępny projekt podziału w minimum 3 egzemplarzach (nie dotyczy podziału dokonywanego niezależnie od ustaleń planu miejscowego). Powinien on zawierać: - granice nieruchomości, - oznaczenie nieruchomości wg katastru oraz KW, - powierzchnią nieruchomości, - naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia nieruchomości, - przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu, - przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej

6.protokół z przejęcia granic nieruchomości

7.wykaz zmian gruntowych

8.wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej

9.mapa z projektem podziału

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna : Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pok. nr 57, II piętro tel.:/58/ 77-59-430

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc od dnia przyjęcia operatu do zasobu geodezyjnego

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja zatwierdzająca podział

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1.ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

2.rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywana podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

SKO – 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Inne informacje

Inne informacje:

brak

Druki:

wniosek o podział nieruchomości

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.12.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Marcinczak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2008 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 5189
06 grudnia 2019 13:08 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
06 grudnia 2019 13:07 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
06 grudnia 2019 13:07 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.