Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,

- Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców,

- Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.                                              

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

tel. 58 77-59-304/404

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

Opłaty

Opłaty/opłata skarbowa:

Brak

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

W terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:                   

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 754z późn.zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1316).

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Skarga do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje

Inne informacje:                         

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może złożyć wyborca:

a/ stale zamieszkały na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,

b/ nigdzie niezamieszkały przebywający stale na obszarze gminy,

c/ zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem niż adres jego zameldowania na pobyt stały.                                              

Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.

                                       

Druki:      

- Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

- Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.09.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Kaczmarek Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 12202
29 marca 2019 08:56 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
29 marca 2019 08:56 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.
05 września 2018 13:20 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.