Przyznawanie uprawnień do zawarcia umowy najmu socjalnego zajmowanego lokalu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie złożone przez dotychczasowego najemcę;
  2. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających jej złożenie;
  3. Oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego;
  4. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego;.
  5. Dokumenty poświadczające osiągnięte dochody np.:

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- zaświadczenie z zakładu pracy wg wzoru,

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) o zarejestrowaniu w PUP jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku,

- zaświadczenie z PUP o utracie statusu osoby bezrobotnej,

- zaświadczenie z   Miejskiego   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   o   wypłaconych Świadczeniach rodzinnych  i  funduszu  alimentacyjnym  oraz  świadczeniach  opiekuńczych z  uwzględnieniem składki zdrowotnej,                    

  - zaświadczenie z  MOPS-u   o   wypłaconych   zasiłkach,           w   tym   stałych z  uwzględnieniem  składki  zdrowotnej (nie  dotyczy  zasiłków  okresowychi celowych),

- zaświadczenie z MOPS-u o  wypłaconych  świadczeniach  z  tytułu  wykonywanych prac społecznie-użytecznych,

- zaświadczenie z  uczelni  o  wysokości  otrzymanego  stypendium naukowego lub   socjalnego,

- dokument potwierdzający otrzymane  alimenty (zaświadczenie od komornika),               

- zaświadczenie ze szkoły (dotyczy osób pełnoletnich uczących się),                             

-  zaświadczenie o osiągniętych dochodach z tytułu praktyki szkolnej.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1

 

Komórka odpowiedzialna

Wydział Spraw Społecznych – I piętro pokój nr 23, tel. 58 77-59-337, 58 77-59-405 nr 24, tel. 58 77-59-481

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:  Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:  Niezwłocznie (zgodnie z KPA)

Sposób załatwienia sprawy:  Wydanie skierowania lub jego odmowa.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.);


Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:  Nie dotyczy

Inne informacje

Inne informacje:  Nie dotyczy


Druki: 

Wzór zaświadczenia z zakładu pracy.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.02.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2020 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 87
19 lutego 2020 12:47 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.
19 lutego 2020 11:44 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
19 lutego 2020 11:43 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.