Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej wprowadzone na mocy Uchwały Nr XVIII/151/202020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1)      Oświadczenie przedsiębiorcy – stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/151/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości;

2)      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/151/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości;

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Budżetu i Podatków

budynek przy ul. 30 Stycznia 1, 83 – 110 Tczew

poniedziałek, wtorek, środa – w godz. 7 30 – 15 30

                            czwartek – w godz. 7 30 – 16 30

                               piątek  – w godz. 7 30 – 14 30

     

Komórka odpowiedzialna:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych :

   PARTER: pokój nr 13 (tel. 58/77-59-328), nr 14 (tel.58/77-59-334, 58/77-59-402), nr 15

   (tel.58/ 77- 59-374, 58/77- 59- 398)

-  podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych :

   PARTER : pokój nr 2 tel. 58/77-59-335

Opłaty

Opłaty/opłata skarbowa:

 Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - przy zachowaniu terminów wynikających z ustawy - Ordynacja podatkowa .


Sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z wymogami i warunkami określonymi w Uchwale Nr XVIII/151/2020 Rady Miejskiej w Tczewiez dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1)      Uchwała Nr XVIII/151/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości;

2)      Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o  podatkach  i  opłatach lokalnych.

3)      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

4)      Ustawa z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wniesienia odwołania nie pobiera się opłaty skarbowej.

 

Inne informacje

Inne informacje:

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości następuje na podstawie złożonego formularzainformacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i oświadczenia przedsiębiorcy, wymienionych  w  w/w uchwale i wypełnionychzgodnie z treścią uchwały.


Druki:

1) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,

2) Oświadczenie przedsiębiorcy

- stanowiące załączniki do Uchwały Nr XVIII/151/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dostępne są w Wydziale Budżetu i Podatków –  pokoje nr  2,  13, 14 i 15, oraz na stronie internetowej www.bip.tczew.pl w części dotyczącej Prawa lokalnego : Uchwały Rady i Wydział Budżetu i Podatków.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.05.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Orlikowska - Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2020 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 82
04 maja 2020 13:16 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.
04 maja 2020 13:08 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.
04 maja 2020 13:03 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.