1)Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2) Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3) Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

1)     Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z oznaczeniem nieruchomości (nr ewidencyjny działki, obręb geodezyjny, adres). W przypadku zaświadczenia dla obszaru nieograniczonego wyróżnionymi numerami ewidencyjnymi działek, należy dołączyć mapę (informacyjną).

2)     Do wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy dołączyć mapę ewidencyjną

3)     Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

4)     Pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce złożenia wniosku:

1)     Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie

·Biuro Obsługi Klienta / Plac Marszałka Piłsudskiego 1 / telefon: (58) 775 -9-300

·   Biuro Obsługi Klienta / ul. 30 Stycznia 1 / telefon: (58) 775-9-497

2)     Drogą elektroniczną na adres e-mail: info@um.tczew.pl


Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny:

Urząd Miejski w Tczewie

Biuro Planowania Przestrzennego

Plac Marszałka Piłsudskiego 1

83-110 Tczew


Komórka odpowiedzialna:

Biuro Planowania Przestrzennego

Plac Marszałka Piłsudskiego 1

Pokój nr 37 / I piętro / telefon: (58) 775-9-363, (58) 775-9-311, (58) 775-9-344

Pokój nr 1 / parter / telefon: (58) 775-9-361

 

Opłaty

 

Opłaty/ opłata skarbowa:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

1)Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 17 zł jest wpłacana z góry w kasie Urzędu Miasta /ul. 30 Stycznia 1/ lub na rachunek Bankowy:  47 1240 1242 1111 0010 0225 0976 Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział Gdańsk z adnotacją „opłata skarbowa

2)   W przypadku złożenia pełnomocnictwa, dodatkowa opłata skarbowa wynosi 17 zł

3)    Zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy, zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego

 

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku

 

Sposób załatwienia sprawy:

Opracowanie wnioskowanych dokumentów

 

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:

1)  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2)     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

3)     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

4)   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

5)     Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

 

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:

Brak

 

Inne informacje

 

 

Inne informacje:

 

Wnioski o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania i zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępne są:

 

1)     W pokoju nr 37 / I piętro / Plac Marszałka Piłsudskiego 1

 

2)     Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 

Druki:

 

1)  Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

2)     Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

3)     Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.05.2020
Dokument wytworzony przez: Biuro Planowania Przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Cappelli - Kierownik Biura Planowania Przestrzennego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 maja 2020 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 90
19 maja 2020 13:42 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych załącznika.
19 maja 2020 13:41 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
19 maja 2020 13:40 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.