1)Wypis z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2) Wypis z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

1)   Wniosek o wydanie wypisu z wyrysem wraz z oznaczeniem nieruchomości (nr ewidencyjny działki, obręb geodezyjny, adres). W przypadku wypisu i wyrysu dla obszaru nieograniczonego wyróżnionymi numerami ewidencyjnymi działek, należy dołączyć mapę (informacyjną).

2)     Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

3)     Pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny:

Urząd Miejski w Tczewie

Biuro Planowania Przestrzennego

Plac Marszałka Piłsudskiego 1

83-110 Tczew

 

Komórka odpowiedzialna:

Biuro Planowania Przestrzennego

Plac Marszałka Piłsudskiego 1

Pokój nr 37 / I piętro / telefon: (58) 775-9-363, (58) 775-9-311, (58) 775-9-344

Pokój nr 1 / parter / telefon: (58) 775-9-361


 

Miejsce złożenia wniosku:

1)     Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie

·        Biuro Obsługi Klienta / Plac Marszałka Piłsudskiego 1 / telefon: (58) 775 -9-300

·        Biuro Obsługi Klienta / ul. 30 Stycznia 1 / telefon: (58) 775-9-497

2)     Drogą elektroniczną na adres e-mail: info@um.tczew.pl

 

Opłaty

 

Opłaty/ opłata skarbowa:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

1)     Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w wysokości 50 jest wpłacana z góry w kasie Urzędu Miasta /ul. 30 Stycznia 1/ lub na rachunek Bankowy:  47 1240 1242 1111 0010 0225 0976 Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział Gdańsk z adnotacją „opłata skarbowa”. Przy wydaniu wypisu i wyrysu może zaistnieć konieczność dokonania dopłaty, w zależności od objętości wypisu i wyrysu. Opłata za wypis do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł, za wyrys: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł , ale nie więcej niż 200 zł. Maksymalny koszt wypisu i wyrysu – 250zł.

2)     W przypadku złożenia pełnomocnictwa, dodatkowa opłata skarbowa wynosi 17 zł.

3)     Zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy, zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego

 

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku

 

Sposób załatwienia sprawy:

Opracowanie wnioskowanych dokumentów

 

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:

1)  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2)     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

3)     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

4)   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

5)     Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

 

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:

Brak

 

Inne informacje

 

Inne informacje:

 

Wnioski o wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dostępne są:

 

1)     W pokoju nr 37 / I piętro / Plac Marszałka Piłsudskiego 1

 

2)     Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 

Druki:

 

1)     Wniosek o wydanie wypisu z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

2)     Wniosek o wydanie  wypisu z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.05.2020
Dokument wytworzony przez: Biuro Planowania Przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Cappelli - Kierownik Biura Planowania Przestrzennego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 maja 2020 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 67
19 maja 2020 13:54 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
19 maja 2020 13:53 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
19 maja 2020 13:52 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.