Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy Decyzja o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

1)     Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego

2)     Planowany sposób zagospodarowania terenu w formie opisowej i graficznej

3)     Charakterystyka projektowanych obiektów w formie opisowej i graficznej

4)     Kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopię mapy katastralnej:

·        1 egzemplarz w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym sposobem zagospodarowania terenu, oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz granic obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać (w przypadku inwestycji liniowych mapa również w skali 1:2000),

·        1 egzemplarz mapy jak wyżej bez naniesionych projektowanych elementów i innych naniesień

5)     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej uzyskanie jest niezbędne zgodnie z art. 71. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

6)     Dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie (wodociąg, kanalizacja, sieć energetyczna, sieć gazowa) terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego (art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), lub umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawartej pomiędzy gestorem sieci a inwestorem (art. 61 ust. 5 ww. ustawy) w przypadku braku infrastruktury technicznej.

7)     Pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa

8)     Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej*

* wyłącznie w przypadku złożenia pełnomocnictwa

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny:

Urząd Miejski w Tczewie

Biuro Planowania Przestrzennego

Plac Marszałka Piłsudskiego 1

83-110 Tczew

 

Komórka odpowiedzialna:

Biuro Planowania Przestrzennego

Plac Marszałka Piłsudskiego 1

Pokój nr 37 / I piętro / telefon: (58) 775-9-363, (58) 775-9-311, (58) 775-9-344

Pokój nr 1 / parter / telefon: (58) 775-9-361


 

Miejsce złożenia wniosku:

1)     Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie

·        Biuro Obsługi Klienta / Plac Marszałka Piłsudskiego 1 / telefon: (58) 775 -9-300

·        Biuro Obsługi Klienta / ul. 30 Stycznia 1 / telefon: (58) 775-9-497

2)     Drogą elektroniczną na adres e-mail: info@um.tczew.pl

 

Opłaty

 

Opłaty/ opłata skarbowa:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

1)     Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 107 zł jest wpłacana z góry w kasie Urzędu Miasta /ul. 30 Stycznia 1/ lub na rachunek Bankowy:  47 1240 1242 1111 0010 0225 0976 Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział Gdańsk z adnotacją „opłata skarbowa”.

2)     W przypadku złożenia pełnomocnictwa, dodatkowa opłata skarbowa wynosi 17 zł.

3)     Nie podlegają opłacie skarbowej czynności wyszczególnione w art. 2 cytowanej ustawy

4)     Zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy, zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego

 

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku

 

Sposób załatwienia sprawy:

1)     Opracowanie wnioskowanych dokumentów

 

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2)     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

3)     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:

Na podstawie art. 141, w związku z art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, od wydanej opinii służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa w terminie 14 dni o dnia doręczenia decyzji.

 

Inne informacje

 

 

Inne informacje:

 

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dostępne są:

 

1)     W pokoju nr 37 / I piętro / Plac Marszałka Piłsudskiego 1

 

2)     Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 

Druki:

 

1)     Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.05.2020
Dokument wytworzony przez: Biuro Planowania Przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Cappelli - Kierownik Biura Planowania Przestrzennego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 maja 2020 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 34
19 maja 2020 14:13 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych załącznika.
19 maja 2020 14:13 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
19 maja 2020 14:12 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.