Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 • wniosek - wypełniony formularz wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości gruntowej, z której planuje się usunięcie drzew lub krzewów albo wypis z rejestru gruntów danej nieruchomości,
 • rysunek lub mapa określająca usytuowanie wnioskowanych drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości,
 • zgoda właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości gruntowej, w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie 83-110 Tczew  Pl. Piłsudskiego 1  tel. 58 77 59 346

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji – budynek główny II piętro pok. 42-43

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

 • brak opłaty skarbowej,
 • mogą być naliczone opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, zgodnie z obowiązującym na dany rok obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni, jeżeli usunięcie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub nie można zastosować zwolnień ustawowych. Podstawą do ustalenia opłat jest gatunek drzewa i jego obwód mierzony na wysokości 130 cm. W przypadku krzewów o wysokości opłaty decyduje wielkość powierzchni, którą porastają krzewy.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

w ciągu 1 miesiąca lub w terminie dłuższym, jeżeli wymagane jest uzupełnienie wniosku albo uzgodnienie z innymi organami (np. w pasach drogowych dróg publicznych).


Sposób załatwienia sprawy:

1.       Upoważniony pracownik wszczyna postępowanie i sprawdza czy wniosek jest kompletny.
2.        W uzgodnionym z wnioskodawcą terminie przeprowadza się wizję dokonując oględzin wnioskowanych drzew lub krzewów oraz określa się prawidłowość i zasadność danych zawartych we wniosku.
3.       Dokonuje się pomiaru obwodu pni drzew lub powierzchni zajmowanej przez krzewy. Podczas wizji dokonuje się oględzin w zakresie występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień.
4.       Z przeprowadzonych oględzin spisuje się stosowny protokół lub notatkę.
5.       O naliczeniu opłaty decyduje gatunek drzewa i jego obwód mierzony na wysokości 130 cm. W przypadku krzewów o wysokości opłaty decyduje wielkość powierzchni, którą porastają krzewy.
6.       Termin uiszczenia opłaty może być odroczony na okres 3 lat, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie drzew lub krzewów w inne miejsce. Jeżeli przesadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność po 3 latach od przesadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu naliczonej opłaty ulega umorzeniu.

7.       Jeżeli usunięcie drzew lub krzewów jest spowodowane np. zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych, nie nalicza się opłat.
8.       Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Inne informacje

Inne informacje:

 • zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości nie wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta i niebędących własnością (współwłasnością) Gminy Miejskiej Tczew, wydaje Prezydent Miasta Tczewa,
 • za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia nalicza się kary,
 • na usunięcie drzew i krzewów owocowych (nie występujących na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków) oraz innych w wieku poniżej 10 lat, nie jest wymagane zezwolenie.

 Druki:

Ustawa o ochronie przyrody nie określa wzoru wniosku na uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

W celu ułatwienia wypisania wniosku, Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji przygotował własny formularz, wg załączonego wzoru.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2008 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 11203
18 marca 2014 12:19 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
18 marca 2014 12:19 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
18 marca 2014 11:53 (Agnieszka Przyłucka) - Usunięcie załącznika.