Dzierżawa

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej (ul. Warsztatowa).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie drugie piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Warsztatowej, o powierzchni 324 m2, oznaczonej numerem działki 490/1, obręb 6, Księga Wieczysta GD1T/00017958/7, przeznaczonej...