Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVIII/235/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2013r.

Uchwała Nr XXVIII/235/2013

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 31 stycznia 2013r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie  na 2013r.  

 

       Na podstawie art. 21 ust. 3  w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134  poz. 777, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. Nr 567) i § 71 Statutu Miasta Tczewa ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010r. Nr 146, poz. 2838)  - Rada Miejska w Tczewie

 

 

                                                             uchwala co następuje:

 

 

                                                                       § 1

 

      1. Zatwierdza się plany pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2013 r.

          stanowiące załączniki od Nr 1 do Nr 4 - do niniejszej uchwały.

 

      2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej określa odrębna uchwała.

 

 

                                                                    § 2

 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                   Przewodniczący

                      Rady Miejskiej w Tczewie

 

                          /-/ Mirosław Augustyn

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

Komisje Rady zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz, 1591 z późn. zm.) przedkładają Radzie Miejskiej plany pracy w celu akceptacji. Rada Miejska  w Tczewie na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Miasta Tczewa może nakazać Komisjom dokonania zmian  w przedłożonych planach pracy.  

 

                   Przewodniczący

                      Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                   /-/  Mirosław Augustyn

                                                                      

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.01.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2013 09:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 921
06 lutego 2013 09:56 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_4_do_uchwaly_nr_xxviii2352013.pdf] do dokumentu.
06 lutego 2013 09:56 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_3_do_uchwaly_nr_xxviii2352013r.pdf] do dokumentu.
06 lutego 2013 09:55 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_2_do_uchwaly_nr_xxviii_2352013.pdf] do dokumentu.