Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIII/259/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała Nr XXXIII/259/2013

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

 

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za 2012 rok.

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2013r. poz. 594) oraz  art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011 r.; Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) - Rada Miejska w Tczewie na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową  w Gdańsku,

 

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Po zapoznaniu się z:

1)      sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2012r.

2)      sprawozdaniem finansowym Gminy Miejskiej Tczew za 2012 r.

3)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

4)      informacją o stanie mienia komunalnego,

5)      stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

udziela się Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                

                        Przewodniczący

                                                                                                  Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                                   /-/ Mirosław Augustyn

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Rada Miejska w Tczewie po zapoznaniu się z:

-  sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2012 r.,

-  sprawozdaniem finansowym Gminy Miejskiej Tczew za 2012 r.

-  sprawozdaniem finansowym instytucji kultury za 2012 r.,

-  sprawozdaniem o umorzonych zaległościach wobec budżetu miasta za 2012 r.,

-  informacją o stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2012 r.                                   

   do 31 grudnia 2012 r.,

- wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdza, że stanowią one podstawę do podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2012 r.

 

 

                                                                           Przewodniczący

                                                                                      Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                         /-/ Mirosław Augustyn

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.06.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2013 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 842
03 lipca 2013 13:53 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxxiii2592013.pdf] do dokumentu.
03 lipca 2013 13:51 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.