Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIII/271/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2013r.

Uchwała Nr XXXIII/271/2013

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 27 czerwca 2013r.

 

 

       w sprawie :  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  na II półrocze 2013r.  

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t. j. Dz. U z 2013r. poz. 594) oraz § 101 Statutu Miasta Tczewa / Dz. Urz. Woj. Pomorskiego  Nr 146, poz. 2838 / - Rada Miejska w Tczewie  

 

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

      Zatwierdza się  plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2013 r. stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

   Rady Miejskiej w Tczewie

 

      /-/ Mirosław Augustyn

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

            Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 z póź. zm. / i § 101 Statutu Miasta Tczewa Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia półroczny plan kontroli.

Stosowny plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

- terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

Przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu kontroli lub jego części.

Niniejszy projekt uchwały spełnia wymagane warunki, w związku z powyższym Komisja Rewizyjna zwraca się do Rady o podjęcie stosownej uchwały.

 

 

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                           Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                                          /-/ Kazimierz Ickiewicz

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.06.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2013 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 888
03 lipca 2013 15:05 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_xxxiii2712013.pdf] do dokumentu.
03 lipca 2013 15:05 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxxiii2712013.pdf] do dokumentu.
03 lipca 2013 15:01 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.