Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIII/272/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa

Uchwała Nr XXXIII/272/2013

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

 

w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2013r. poz. 594) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z  2000 r. Nr  98, poz. 1071; zmiany: z 2001 r. Nr 49 poz. 509,  z 2002 r. Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78 poz. 682,  Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229. poz.1539, z 2009 r. Nr 195 poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228,  Nr 254, poz.1700, z 2011r. Nr 6, poz. 18, Nr 34. Poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100, z 2012 r. poz. 1101, 1529 ), po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska w Tczewie

 

uchwala, co następuje:

 

§  1

 

Uznaje się za bezzasadną  skargę Pana …………………………… z dnia 10 lutego 2013r. na bezczynność Prezydenta Miasta Tczewa, dotyczącą nieumieszczenia skarżącego na liście oczekujących na przydział mieszkania socjalnego.

 

          §  2

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego i Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku  o sposobie załatwienia skargi.

 

         §  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                    Przewodniczący

                                                                                              Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                                  /-/ Mirosław Augustyn

 

 

Uzasadnienie

 

 

W dniu 31 maja 2013 roku do Rady Miejskiej w Tczewie,  za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, wpłynęła skarga Pana ………………….. na bezczynność Prezydenta Miasta Tczewa, dotycząca nieumieszczenia skarżącego na liście oczekujących na przydział mieszkania socjalnego.

 

Powyższą skargę przekazano do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w celu jej rozpatrzenia. Równocześnie zwrócono się do Prezydenta Miasta o przygotowanie wyjaśnień dotyczących całości postępowania w tej sprawie.

 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2013r. zapoznała się z wyjaśnieniami Prezydenta Miasta z dnia 13 czerwca 2013r. z których wynika, że w sprawie tej od 23 sierpnia 2012r. kiedy to skarżący złożył wniosek o ujęcie na liście oczekujących na przydział mieszkania, toczyło się postępowanie o uzupełnienie złożonego wniosku i trwała korespondencja dotycząca  informacji o toczącym się postępowaniu.

Ostatecznie w dniu 04 lutego 2013 r. poinformowano skarżącego, że nie został ujęty w projekcie rocznej listy przydziału mieszkań na 2013 rok i służy mu odwołanie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej w terminie do 28 lutego 2013r. Zainteresowany nie złożył odwołania.

Skarżący został również poinformowany, że roczna lista przydziału mieszkań jest sporządzana na rok i każdorazowo należy złożyć nowy wniosek w terminie do 30 listopada, roku poprzedzającego ujęcie na liście.

 

Komisja Rewizyjna uznała wyjaśnienia Pana Prezydenta Miasta za wystarczające i nie dopatrzyła się uchybień w postępowaniu, wnioskując o uznanie skargi za bezzasadną.

 

 

                  Przewodniczący

                                                                                            Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                                 /-/ Mirosław Augustyn

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.06.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2013 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 952
03 lipca 2013 15:10 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxxiii2722013.pdf] do dokumentu.
03 lipca 2013 15:08 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.