Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXVIII/307/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania Panu Janowi Szymale Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”

Uchwała Nr XXXVIII/307/2013

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 28 listopada 2013r.

 

 

w sprawie nadania Panu Janowi Szymale Medalu  ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (j. t Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645 ) oraz § 5 uchwały Nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznania medalu PRO DOMO TRSOVIENSI” – po pozytywnym zaopiniowaniu przez wszystkie komisje stałe oraz Kapitułę Medalu PRO  DOMO TRSOVIENSI”, Rada Miejska w Tczewie

 

uchwala, co  następuje:

 

§ 1

 

Na wniosek Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Tczew, po uzyskaniu pozytywnych opinii  przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej i Kapituły Medalu, nadaje się Panu Janowi Szymale Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” za działalność społeczną, a w szczególności za odbudowę i rozwój harcerstwa w Tczewie i na terenie Powiatu Tczewskiego, za prawdziwie mistrzowską edukację kilku pokoleń tczewskich harcerzy, organizację i prowadzenie wielu obozów harcerskich na przestrzeni kilkudziesięciu lat   oraz za wierne trwanie w życiu zawodowym i osobistym wedle ideałów i wzorów harcerskich w myśl idei – Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.  

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                        Przewodniczący

                                                                                          Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                               /-/ Mirosław Augustyn

 

 

Uzasadnienie

 

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej w Tczewie wniosku ZHP Hufiec Tczew o nadanie Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” Panu Janowi Szymale za działalność społeczną,  a w szczególności za odbudowę i rozwój harcerstwa w Tczewie i na terenie Powiatu Tczewskiego - Kapituła  Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”, zaopiniowała pozytywnie wniosek przedstawiając uzasadnienie:

Pan Jan Szymała jest rodowitym Tczewianinem. Urodził się w „Grodzie Sambora” w 1932 roku. Praktycznie ponad 80 lat swojego życia związał z Tczewem. Jako nauczyciel, społecznik i harcmistrz współtworzył wizerunek Tczewa w ostatnim półwieczu.

Jan Szymała z zawodu i powołania jest nauczycielem. Konsekwentnie dbał o podnoszenie swoich kwalifikacji. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Karierę zawodową rozpoczynał w powszechnej szkole wiejskiej w Miłobądzu. Już po kilku latach na zawsze związał się z szkolnictwem miasta Tczewa. Większość życia zawodowego spędził w Szkole Podstawowej nr 8, gdzie przez 27 lat z bardzo dobrym skutkiem pełnił funkcję wicedyrektora. Nie unikał w życiu zawodowym nowych wyzwań. W nowo powstałej Szkole Podstawowej nr 4 na Suchostrzygach, uczył i był jej wicedyrektorem. Stąd przeszedł na zasłużoną emeryturę. Do dzisiaj udziela się społecznie, pomimo ukończonych 81 lat, głównie w Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Tczewie. Pełni tu wymagające obowiązki kronikarza.

Jan Szymała należy do najwybitniejszych harcerzy w dziejach Tczewa. Już w 1956 roku jako młody nauczyciel włączył się w odbudowę harcerstwa w Tczewie. Ponad ćwierć wieku prowadził drużynę harcerską w Szkole Podstawowej nr 8 i był komendantem tutejszego Szczepu ZHP im. Obrońców Westerplatte. Należy podkreślić, że Jan Szymała prowadził wiele obozów harcerskich, stałych i wędrownych dla młodzieży Tczewa. Poświadczeniem jego znakomitej, mistrzowskiej pracy społecznej jest pięć tomów kronik z aktywności harcerskiej. Kroniki te mają kapitalne znaczenie dla dziejów oświaty w Tczewie. Dodajmy, że Jan Szymała otrzymał najwyższe odznaczenia  i wyróżnienia harcerskie, jak też związkowe i państwowe.   

Jan Szymała należy do najwybitniejszych instruktorów harcerskich w Tczewie. Jest wychowawcą kilku pokoleń harcerskich. W środowisku oświatowym i harcerskim do dzisiaj korzysta się z jego rad i doświadczenia.

Harcmistrz Jan Szymała cieszy się w tczewskim środowisku społeczno – harcerskim ogromną sympatią, wysokim szacunkiem i uznaniem. O takich indywidualnościach jak Jan Szymała, mówi się po prostu – autorytet.

Przyznanie harcmistrzowi Janowi Szymale Medalu Pro Domo Trsoviensi jest nie tylko poszanowaniem i uznaniem jego pięknego dorobku edukacyjnego i wychowawczego, szczególnie w harcerstwie, ale zwraca także uwagę na nieprzemijające wartości wychowawcze dla naszej młodzieży w duchu miłości Ojczyzny, życiowej zaradności i sprawności oraz kształtowania lepszego  i ciekawszego wizerunku aktywności indywidualnej we wspólnocie.      

 

 

                                                                                         Przewodniczący

                                                                                             Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                           /-/ Mirosław Augustyn

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.11.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2013 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1244
04 grudnia 2013 13:08 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxxviii3072013.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2013 13:06 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)