Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVI/201/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008r. w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”


Uchwała Nr XXVI/201/2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 września 2008r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI"


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327 Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz § 3 ust. 8 uchwały Nr IX/58/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania medalu PRO DOMO TRSOVIENSI") - Rada Miejska w Tczewie

u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ustala się skład osobowy Kapituły Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI" :

1) Czesław Glinkowski - przewodniczący
2) Janusz Kortas - członek
3) Józef Krawczykiewicz - członek
4) Mieczysław Polewicz - członek
5) Urszula Giełdon - członek
6) Stanisław Zaczyński - członek
7) Norbert Jatkowski - członek
8) Tadeusz Grys - członek
9) Adam Murawski - członek

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski


Uzasadnienie

Zgodnie z § 3 pkt 7,8,9 uchwały Nr IX/58/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania medalu PRO DOMO TRSOVIENSI", Rada Miejska w Tczewie, ma obowiązek powołania Kapituły Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI", spośród laureatów tego medalu.
Skład Kapituły podlega uchwaleniu przez Radę Miejską na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2008 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1121
03 października 2008 12:00 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana treści dokumnetu.
03 października 2008 10:58 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
03 października 2008 10:57 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.