Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVI /210 /2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Tczewie przed Sądem Administracyjnym w Gdańsku.

Uchwała Nr XXVI /210 /2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 września 2008r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Tczewie przed Sądem Administracyjnym w Gdańsku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) i art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z póź. zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118, z 2006r. Nr 38, poz. 268, Nr 208. poz. 1536,Nr 217, poz. 1590, z 2007r. Nr 120. poz. 818, Nr 121. poz. 831, Nr 221. poz. 1650 ) - Rada Miejska w Tczewie


uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z wniesieniem przez adwokata Janusza Miszkurkę prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Rybniku ul. Sobieskiego 5, reprezentującego „Classen - Pol" Spółka Akcyjna w Zwonowicach skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tczewie Nr XXII / 182 / 2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Tomaszem Jezierskim, upoważnia się Przewodniczącego Rady do:
- udzielenia odpowiedzi i przesłanie jej wraz ze skargą do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gdańsku,
- reprezentowania Rady Miejskiej w Tczewie w niniejszej sprawie przed Wojewódzkim
Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz udzielenia dalszych pełnomocnictw.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 


Uzasadnienie

Adwokat Janusz Miszkurka prowadzący Kancelarię Adwokacką w Rybniku ul. Sobieskiego 5, reprezentujący „Classen - Pol" Spółka Akcyjna w Zwonowicach wniósł skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Tczewie Nr XXII / 182 / 2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Tomaszem Jezierskim. Skarga została doręczona Radzie Miejskiej w Tczewie w dniu 02 września 2008 r.
Obowiązkiem organu skarżonego jest zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi / Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z póź. zm. / przesłać skargę wraz z odpowiedzią na nią w terminie 30 dni, od jej otrzymania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.
Rada Miejska w Tczewie jako organ kolegialny udziela stosownego upoważnienia do działania w jej imieniu.
Podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2008 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1137
03 października 2008 12:24 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
03 października 2008 12:24 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.