Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVII / 218/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa w okresie kadencji 2006 - 2010.

Uchwała Nr XXVII / 218/2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 października 2008 r.


w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróżnienia „Honorowy  Obywatel Miasta Tczewa" w okresie kadencji 2006 - 2010.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327 Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 ) oraz § 13 ust. 2 Statutu Miasta Tczewa i § 1 pkt 7 i 9 uchwały Nr XLV / 401 / 2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa" - Rada Miejska w Tczewie

uchwala, co następuje:

§ 1

Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ustala się skład osobowy zespołu opiniującego wyróżnienia „ Honorowy Obywatel Miasta Tczewa" w okresie kadencji 2006 - 2010 w następujący sposób:

1) Czesław Roczyński - przewodniczący
2) Zenon Drewa - członek
3) Brygida Genca - członek
4) Stanisław Smoliński - członek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 
Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 pkt 7 i 9 uchwały Nr XLV / 401/ 2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa", Rada Miejska w Tczewie, ma obowiązek powołania zespołu opiniującego w skład którego wchodzą: po jednym reprezentancie każdego z klubów działających w strukturze Rady Miejskiej oraz jeden przedstawiciel Prezydenta Miasta. W pracach zespołu mogą uczestniczyć radni nie zrzeszeni w klubach.
Skład zespołu podlega uchwaleniu przez Radę Miejską na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie kadencji 2006 - 2010.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2008 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1019
06 listopada 2008 14:04 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
06 listopada 2008 14:04 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.