Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVII /222/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa.

Uchwała Nr XXVII /222/2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 października 2008 r.


w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327 Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 181, poz. 1524,) - Rada Miejska w Tczewie


uchwala co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Tczewie uznaje skargę z dnia 13 lipca 2008 r. na działalność Prezydenta Miasta Tczewa, w zakresie zarządu budynkiem mieszkalnym złożoną przez..............................., za bezzasadną.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącej i Wojewody
Pomorskiego o sposobie załatwienia skargi.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 


Uzasadnienie


W dniu 1 września 2008 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Tczewie skierowana zgodnie z art. 229 pkt 3 kpa przez Wojewodę Pomorskiego, skarga Pani ................................... z dnia 13 lipca 2008 r. dot. nieprawidłowości w zarządzaniu budynkiem mieszkalnym przy ul........................- w szczególności w zakresie instalacji elektrycznej oraz wodnej we wskazanym budynku.
Na podstawie wyjaśnień udzielonych przez Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Tczewie, Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Prezydenta Miasta ustalono następujący stan faktyczny:
1. W dniu 03 października 2006 r. postanowieniem I Ns 110 / 06 Sąd Rejonowy ustanowił Mirosławę Byczkowską zarządcą nieruchomości znajdującej się przy ul...................., orzeczenie uprawomocniło się dnia 28 sierpnia 2007 r. Jednak do chwili obecnej pani Byczkowska zarządu nie przejęła, ponieważ nie uzyskała z Sądu prawomocnego postanowienia o wyznaczeniu jej jako zarządcę przedmiotowego budynku.
2. Nieruchomość przy ..................... stanowi współwłasność - jest to budynek wspólnotowy, w którym na 6 mieszkań tylko 1 lokal mieszkalny z udziałem 168/1000 jest własnością Gminy Miejskiej w Tczewie, a pozostałych 5 lokali mieszkalnych z udziałem łącznym 832/1000 stanowi współwłasność osób fizycznych.
3. Rozstrzyganie wszelkich spraw spornych związanych z zarządzaniem należy do wspólnoty, a w przypadku braku porozumienia od sądu powszechnego.
Na podstawie art.240 kpa należy uznać, że sprawy poruszane w skardze powinny być rozstrzygane zgodnie z rozdziałem 4 ( art. 18 - 33 ) ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o własności lokali / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z póź. zm. / kodeksem cywilnym i kodeksem postępowania cywilnego.
Rozpatrując powyższe Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tczewie nie dopatrzyła się uchybień ze strony Prezydenta Miasta i postanawia uznać skargę za bezzasadną, gdyż w tym stanie rzeczy Prezydent Miasta nie jest władny do rozpatrywania spraw związanych z zarządem przedmiotowego budynku.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2008 15:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1255
06 listopada 2008 15:27 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
06 listopada 2008 15:26 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.