Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVIII /233/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania Panu Kazimierzowi Ickiewiczowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI


Uchwała Nr XXVIII /233/2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie nadania Panu Kazimierzowi Ickiewiczowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI"


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218) oraz § 4 uchwały Nr IX/58/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania medalu PRO DOMO TRSOVIENSI") - po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisje stałe, Rada Miejska w Tczewie

u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Na wniosek Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce - Koło Zakładowe w Zajączkowie Tczewskim, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - Oddział Kociewski w Tczewie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Medalu, nadaje się Panu Kazimierzowi Ickiewiczowi Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI", za popularno-naukową twórczość na temat historii Tczewa oraz wieloletnią aktywną pracę na rzecz oświaty i samorządności Tczewa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 


Uzasadnienie

Kapituła Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI", w składzie uchwalonym uchwałą Nr XXVI/201/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce - Koło Zakładowe w Zajączkowie Tczewskim z dnia 03 września 2008 i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie - Oddział w Tczewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie nadania Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI", za popularno-naukową twórczość na temat historii Tczewa oraz wieloletnią aktywną pracę na rzecz oświaty i samorządności Tczewa.
Kapituła wniosek uzasadniła następująco:
Kazimierz Ickiewicz urodził się w 1955 roku, ukończył Uniwersytet Gdański, kierunek historia. Po studiach rozpoczął pracę zawodową w szkolnictwie, przechodząc wszystkie szczeble kwalifikacji zawodowej. Aktualnie jest nauczycielem dyplomowanym na stanowisku dyrektora.
Wnioskodawcy wyróżnienia słusznie podkreślają, że na polu popularyzacji historii Polski, Regionu i Tczewa Kazimierz Ickiewicz dokonał najwięcej. Nie sposób pisać o wszystkich pozycjach książkowych i artykułach popularno-naukowych.
Wspomnieć trzeba szkice historyczne ,,Z kart historii Tczewa okresu międzywojennego" . Niezwykle cenną pozycją poświęconą społeczności kaszubskiej jest II wydanie ,,Kaszubi w Kanadzie". Bardzo ważne miejsce zajmują publikacje okolicznościowe. Z jego inicjatywy organizowane są konkursy historyczne.
Praca w samorządzie miejskim, to kolejna pasja społeczna. Od II kadencji Rady Miejskiej jest radnym, przewodniczącym komisji i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Tczewie.
Oprócz tego kieruje Radą Programową ,,Panoramy Miasta". Będąc przewodniczącym Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego promuje dzieje i kulturę Kociewia. Od 1977 roku zaangażowany jest w pracę Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jego społeczne zaangażowanie uczyniło z Niego działacza niezwykle popularnego: np. ,, Lider służby społecznej", laureat ,,Kociewskiego Pióra" i wiele innych.
Kapituła uzasadniając wniosek wskazuje na wyróżniającą pracę dydaktyczno-
wychowawczą, wysokie kwalifikacje, awans zawodowy i samodyscyplinę
nominowanego. Pozwala to Kazimierzowi Ickiewiczowi kierować szkołą, a
jednocześnie pracować społecznie na rzecz regionu i miasta.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2008 15:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1086
05 grudnia 2008 15:42 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
05 grudnia 2008 15:40 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.