Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVIII/235/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania Panu Janowi Stachowiakowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI

Uchwała Nr XXVIII/235/2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 listopada 2008r.


w sprawie nadania Panu Janowi Stachowiakowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI"


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218) oraz § 4 uchwały Nr IX/58/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania medalu PRO DOMO TRSOVIENSI") - po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisje stałe, Rada Miejska w Tczewie

u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Na wniosek Stowarzyszenia Piłkarskiego-Tczewski Klub Piłkarski w Tczewie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Medalu, nadaje się Panu Janowi Stachowiakowi
Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI", za długoletnią działalność na rzecz sportowego środowiska kolejarzy zrzeszonych w KKS ,,Unia" .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

 Uzasadnienie


Kapituła Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI", w składzie uchwalonym uchwałą Nr XXVI/201/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Stowarzyszenia Piłkarskiego- Tczewski Klub Piłkarski w Tczewie, w sprawie nadania Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI", za długoletnią działalność na rzecz sportowego środowiska kolejarzy zrzeszonych w KKS ,,Unia".
Kapituła wniosek uzasadniła następująco:
Jan Stachowiak urodził się w 1929 roku w Łasinie powiat Grudziądz. Kolejarz od 1945 r. a w Tczewie od 1957r. jako pracownik, a następnie naczelnik kolejowej służby zaopatrzenia, aż do przejścia na emeryturę w 1989 roku.
Jego pasją społecznego działania był sport ,,kolejowy". Przeniesiony służbowo do Tczewa z Iławy, z doświadczeniem kierowania tamtejszym kolejowym ,,Jeziorakiem", angażuje się z powodzeniem w pracy na rzecz KKS ,,Unia". Szybko jego doświadczenie działacza sportowego uzyskuje uznanie w ,,Unii" i w roku 1968 zostaje jej prezesem. Funkcje tę pełni do 22 marca 1991 roku - 23 lata.
Jego zasługą jest oparcie działalności klubu na dużej grupie zakładów opiekuńczych i szkołach. Po remoncie hali przy ulicy Gdańskiej, sportowcy ,,Unii" korzystają z niej wiele lat. Te obiekty miały znaczący wpływ na rozwój sekcji gimnastycznej i koszykówki żeńskiej, która grała w I lidze oraz koszykówki mężczyzn grających w III lidze.
Wioślarze otrzymują hangar i przystań przy ulicy Nadbrzeżnej. Wioślarki wywalczyły tytuł Mistrzyń Polski w ósemce ze sternikiem. Sekcja wioślarska miała swoje wychowanki na igrzyskach olimpijskich, w mistrzostwach świata i Polski, piłkarze grali w III lidze.
Za prezesury Jana Stachowiaka rozpoczęły się prace na dzisiejszym boisku przy ulicy Wierzbowej.
Jan Stachowiak jest autorem książki pt. ,,Kronika 85 lat KKS ,,Unia" w Tczewie 1922-2007". Jego zasługą jest, że skrupulatnie docierając do wielu materiałów i ludzi oddał do rąk zainteresowanych czytelników kronikę, która stanie się przyczynkiem do powstania historii zasłużonego dla Tczewa klubu.
Warte odnotowania jest społecznikowskie oddanie się pracy samorządowej na osiedlu Zatorze, w Związku Ogródków Działkowych i Polskim Czerwonym Krzyżu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2008 15:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1258
05 grudnia 2008 15:52 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
05 grudnia 2008 15:50 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.