Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVIII/236/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania Panu Bernardowi Kapichowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI

Uchwała Nr XXVIII/236/2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 listopada 2008r.


w sprawie nadania Panu Bernardowi Kapichowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI"


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218) oraz § 4 i 5 ust. 2 uchwały Nr IX/58/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI") - po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisje stałe, Rada Miejska w Tczewie

u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Na wniosek Kapituły Medalu w 2008 roku przyznaje się wyjątkowo czwarty Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI".

§ 2

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Medalu, na wniosek Zarządu Chóru Męskiego ,,Echo" w Tczewie nadaje się Panu Bernardowi Kapichowi Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI", za długoletnią działalność w społecznym ruchu śpiewaczym na terenie miasta Tczewa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

Uzasadnienie

Kapituła Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI", w składzie uchwalonym uchwałą Nr XXVI/201/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Chóru Męskiego ,,Echo" w Tczewie w sprawie nadania Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI", za długoletnią działalność w społecznym ruchu śpiewaczym na terenie miasta Tczewa.
Kapituła wniosek uzasadniła następująco:
Bernard Kapich urodził się w 1923 roku w Tczewie. W 1947 roku wstąpił do Chóru Męskiego ,,Echo" i śpiewał przez 60 lat. Nie mogąc, ze względu na stan zdrowia, aktywnie uczestniczyć w życiu chóru, został jego doradcą.
W okresie tych 60 lat poświęconych ruchowi śpiewaczemu pełnił funkcję w Komisji Rewizyjnej. Włączał się aktywnie w prace organizacyjne związane z organizacjami koncertów i corocznych festiwali.
Zgromadzenie Członków Chóru ,,Echo" uznało w marcu 2008 roku, że długoletnia działalność Bernarda Kapicha w krzewieniu pieśni chóralnej jest wzorem do naśladowania i wyróżniło tytułem Honorowy Członek Chóru Męskiego ,,Echo" . Wyróżniony jest honorową odznaką najwyższego stopnia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Kapituła wnosząc o zastosowanie przez Radę Miejską wyróżnienia Bernarda Kapicha, za szczególnie uzasadnione, kieruje się przekonaniem, że w 85-lecie Chóru Męskiego ,,Echo" będzie to jednocześnie uznanie dla wszystkich chórzystów poświęcających się krzewieniu pieśni chóralnej w naszym mieście.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2008 15:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1078
05 grudnia 2008 15:56 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
05 grudnia 2008 15:54 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.