Przedmiot działalności i kompetencje

Zadania i kompetencji Prezydenta Miasta

Prezydent wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających kompetencje Prezydenta, a także Statucie i Regulaminie:

 

1) Do kompetencji Prezydenta w szczególności należy:

a) kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i reprezentowanie Miasta i Urzędu na zewnątrz,

b)przygotowywanie projektu budżetu Miasta oraz zapewnienie i nadzorowanie jego wykonania,

c) ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdań z jego wykonania,

d)przedstawianie Radzie projektów uchwał, określanie sposobu ich wykonania oraz składanie sprawozdań z ich wykonania,

e) podejmowanie decyzji w sprawach obronnych i ochrony ludności, w zakresie określonym w odrębnych przepisach,

f) utrzymywanie kontaktów z lokalną społecznością,

g) składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem gminy oraz gospodarowanie mieniem komunalnym,

h) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

i) nadzorowanie realizacji zadań własnych Miasta, zleconych lub powierzonych z zakresu administracji rządowej,

j) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między poszczególnymi Wydziałami,

k) nadzorowanie spraw zamówień publicznych,

l) rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji,  

ł) określanie w drodze zarządzenia ilości stanowisk Zastępców Prezydenta,

m) powoływanie i odwoływanie Zastępców Prezydenta,

n) występowanie do Rady z wnioskami w sprawie powołania i odwołania Skarbnika,

o) ogólne kierownictwo i nadzór nad całością spraw należących do jego uprawnień, a nie przekazanych Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi i Skarbnikowi,

p)udzielanie pisemnych upoważnień pracownikom Urzędu oraz pełnomocnictw procesowych,

r) wykonywanie funkcji zwierzchnika wobec wszystkich pracowników Urzędu, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

s) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych  Sekretarza, podległych Naczelników oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach,

t) ustalanie:

-   Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,

-   Regulaminu Pracy Urzędu,

-   Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu,

-   Regulaminu  przeprowadzania  okresowych  ocen  pracowników  samorządowych 

    zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,

-   Regulaminu służby przygotowawczej

-   Regulaminu Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

-   maksymalnego  miesięcznego  wynagrodzenia  Kierowników  i  ich  Zastępców

    samorządowych  jednostek i zakładów budżetowych;

 

2) W czasie nieobecności, a także w razie niemożności pełnienia obowiązków przez Prezydenta jego funkcję sprawuje wyznaczony Zastępca.

 

Prezydentowi podlegają:

 

a) Doradcy Prezydenta

b) Urząd Stanu Cywilnego,

c) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

d) Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych,

e) Stanowisko Audytora Wewnętrznego,

f) Straż Miejska,

g) Konserwator Zabytków Miasta Tczewa,

h) Biuro Rzecznika Prasowego,

i) Wydział Zamówień Publicznych

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2016 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 786
24 listopada 2016 11:37 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2016 11:36 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2016 11:33 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)