Petycje - Prezydent Miasta

Sprawozdanie z petycji. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku.

 

Sprawozdanie z petycji

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

 

 

 

 

Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. poz. 1195).

 

Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

 

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. do Prezydenta Miasta Tczewa wpłynęło pięć  petycji, z których dwie pozostały bez rozpatrzenia.

 

1. Petycja Rodziców uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie  w sprawie przewozu dzieci z domu do placówki szkolnej oraz z placówki do domu.

 

W odpowiedzi na przedmiotową petycję, poinformowano podmiot wnoszący petycję, iż Gmina Miejska Tczew nie widzi aktualnie podstaw do rozwiązania umowy z dotychczasowym przewoźnikiem.

 

2. Petycja w sprawie dokonania analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii antyodorowych  - pod kątem zdefiniowania w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie.

 

W odpowiedzi na przedmiotową petycję, poinformowano podmiot wnoszący petycję , iż na podstawie pomiarów prowadzonych przez Agencję Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej oraz na podstawie danych zebranych przez Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, stan jakości powietrza w Tczewie ulega systematycznej poprawie, a Tczew znalazł się na 8 miejscu w krajowym rankingu miast. Wobec powyższego petycję pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

3. Petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenia instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd – testowo lub docelowo- systemów fotowoltaicznych polegających przetwarzaniu promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej na energię elektryczną.

 

W odpowiedzi na przedmiotową petycję, poinformowano podmiot wnoszący petycję, że w najbliższej przyszłości nie planuje się montażu systemów fotowoltaicznych na budynkach podległych placówek oświatowych. Natomiast budynki użytkowane przez Urząd Miejski w Tczewie znajdują się pod opieką konserwatorską, która uniemożliwia montaż w/w sytemu.

 

 

 

 

4. Petycja w sprawie próby wdrożenia w Gminie – rozpowszechnionego w krajach zachodnioeuropejskich- Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

 

W odpowiedzi na przedmiotową petycję, poinformowano podmiot wnoszący petycję, iż na lata 2015-2020 został przygotowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew, w ramach którego wykonana została inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Podjęte zostały działania mające na celu sukcesywną modernizację istniejących sieci oświetleniowych - wymianę źródeł światła z wysokoprężnych żarników sodowych na LED-owe oraz modernizację układów sterowania oświetleniem na ternie Gminy Tczew. Wobec powyższego petycję pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

 

5. Petycja w sprawie zniwelowania drogi 57 dojazdowej ( bocznej) ze spadem do studzienek burzowych i położenie nowej nawierzchni.

 

W odpowiedzi na przedmiotową petycję, poinformowano podmiot wnoszący petycję, iż ze względu na wysokie koszta, prace zostaną wpisane do harmonogramu remontów cząstkowych nawierzchni ulic na nowy rok.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Prezydent Miasta

 

                                                                                                          Mirosław Pobłocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Joanna Cholc

Zaakceptowała: Katarzyna Schwarz – Blomberg  Naczelnik  Wydziału Organizacyjnego i Kadr  

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.05.2019
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2019 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Cholc
Ilość wyświetleń: 201
21 maja 2019 14:54 (Joanna Cholc) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)