Aktualności

Informacja dla mieszkańców dotycząca udziału w debacie nad raportem o stanie miasta

Informacja dla mieszkańców dotycząca udziału w debacie nad raportem o stanie miasta

 

Prezydent Miasta co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miasta raport o stanie miasta.

Rada Miejska w Tczewie rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę.

 

● W debacie nad raportem o stanie miasta radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

 

● W debacie nad raportem o stanie miasta mieszkańcy  mogą zabierać głos.

 

● Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami - co najmniej 50 osób.

 

● Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

● Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Prezydentowi Miasta wotum zaufania Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miejskiej. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu  Prezydentowi Miasta wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Prezydentowi wotum zaufania.

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.06.2019
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2019 11:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 430
14 czerwca 2019 12:34 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2019 11:28 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)