Uchwały Rady

Uchwała Nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie.

Uchwała Nr XIV/109/2011

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia  24 listopada 2011 roku

 

w sprawie:  ustalenia  stawki  jednostkowej  dotacji  przedmiotowej  na  rok  2011  dla  Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie

                      

 

      Na podstawie art. 18 ust 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2001r. Nr 142  poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162  poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759 i z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181  poz. 1337; z 2007r. Nr 48  poz. 327; Nr 138  poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111; Nr  223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52  poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146; Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675; z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 219 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726),  po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej i Komisji Polityki Gospodarczej Rada Miejska w Tczewie

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej na remonty i konserwację  komunalnego zasobu mieszkaniowego w wysokości:

 

1,52 zł

 

w przeliczeniu na 1 m2  powierzchni użytkowej  w stosunku miesięcznym.  

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr X/67/2011 Rady Miejskiej  w  Tczewie z dnia 30  czerwca 2011 roku w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowych w Tczewie.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.

 

 

        Przewodniczący

       Rady Miejskiej w Tczewie

                                                                  

   /-/ Mirosław Augustyn

 

 

UZASADNIENIE

      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U.  Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) określa, że samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu miasta dotacje przedmiotowe, kalkulowane według stawek jednostkowych.     

Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie administruje gminnym zasobem mieszkaniowym o łącznej powierzchni 117.075,03 m2. Uchwałą Nr X/67/2011 Rady Miejskiej  w Tczewie z dnia 30  czerwca 2011 r.  ustalona została stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowych w Tczewie w wysokości: 1,38 zł w przeliczeniu na 1 m2  powierzchni użytkowej w stosunku miesięcznym, a  wysokość dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie na 2011 rok wyniosła 1 938 762 zł.  W związku z koniecznością przeprowadzenia remontów w pustostanach odzyskanych  w ostatnim okresie Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie  wystąpił  do Prezydenta Miasta o przyznanie dodatkowych środków finansowych w ramach dotacji na rok 2011, które umożliwią  ponowne zasiedlenie odzyskanych mieszkań.  

Ponieważ w ramach dodatkowej dotacji przyznane zostaną dla ZGKZM dodatkowe środki finansowe w kwocie 200.000 zł, to wyliczona nowa stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej w przeliczeniu na 1 m2  powierzchni użytkowej  w stosunku miesięcznym dla ZGKZM w Tczewie  wyniesie  1,52  zł.

Wobec powyższych  wyjaśnień podjęcie uchwały jest zasadne.

  

 

Z-ca Prezydenta Miasta

 

                                                                                                                                               /-/ mgr Zenon Drewa

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.11.2011r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2011 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1028
30 listopada 2011 10:22 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xiv1092011.pdf] do dokumentu.
30 listopada 2011 10:19 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.