Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXI/273/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazw nowoprojektowanym ulicom.


Uchwała Nr XXXI/273/2009
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie nadania nazw nowoprojektowanym ulicom.


Na podstawie art.18, ust.2, pkt.13, art.41, ust.1, art.42, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717,z 2004 r. Nr 162 poz.1568 , Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 ,Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 177 poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 273, poz.1458) na wniosek Komisji d/s opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie -Rada Miejska w Tczewie


uchwala co następuje

§ 1

1. Projektowanym ulicom położonym pomiędzy ulicą Głowackiego, Aleją Solidarności, a
południową granicą miasta nadaje się następujące nazwy :

1. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD .03.L oraz 1.2 KW.X, zaznaczonej na załączonej mapie kolorem żółtym - ul. Romana Landowskiego,
2. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami KD.04.L , KD.05.L oraz 1.2.KW.X, zaznaczonej na załączonej mapie kolorem niebieskim - ul. Lecha Bądkowskiego,
3. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD.06. L
- ul. Forsterów,
4. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD.07.L
- ul. Juliusza Kraziewicza,
5. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD.12.D
- ul. Anny Łajming,
6. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD.13.D
- ul. Wiktora Jagalskiego,
7. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem K14 D
- ul. ppłk. Stanisława Janika,
8. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD.15.D oraz 1.3 KW.X i 1.2 KW.X , zaznaczonym na załączonej mapie kolorem zielonym - ul. Józefa Czyżewskiego,
9. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD.16.D oraz 1.2 KW.X , zaznaczonym na załączonej mapie kolorem pomarańczowym- ul. Ks. Feliksa Bolta,
10. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD.17.D
- ul. Romana Klima,
11. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD.18 D i KD.19 D, zaznaczonej na załączonej mapie kolorem brązowym - ul. Ks. Władysława Młyńskiego,
12. Przebieg projektowanych ulic określa załącznik mapowy nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Ustala się możliwość stosowania dla celów ewidencyjnych następujących skrótów dotyczących nazw ulic opisanych w § 1 niniejszej uchwały i tak :

1. ul. Romana Landowskiego - ul. Landowskiego
2. ul. Lecha Bądkowskiego - ul. Bądkowskiego
3. ul. Juliusza Kraziewicza - ul. Kraziewicza
4. ul. Anny Łajming - ul. Łajming
5. ul. Wiktora Jagalskiego - ul. Jagalskiego
6. ul. ppłk. Stanisława Janika - ul. ppłk. Janika
7. ul. Józefa Czyżewskiego - ul. Czyżewskiego
8. ul. Ks. Feliksa Bolta - ul. Ks. Bolta
9. ul. Romana Klima - ul. Klima
10.ul. Ks. Władysława Młyńskiego - ul. Ks. Młyńskiego

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Podlega również ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 


U z a s a d ni e n i e

W związku z postępującym procesem wydzielania działek budowlanych z terenów użytkowanych rolniczo oraz ich stopniową zabudową, zachodzi konieczność nadania nazw nowoprojektowanym ulicom tak, by można było nadać numery porządkowe budynkom i adresy ich przyszłym mieszkańcom. Nowe nazewnictwo ulic na terenie między ulicą Głowackiego, Aleją Solidarności, a południową granicą miasta dotyczy osób związanych swoją działalnością na rzecz Tczewa, Kociewia i Pomorza Gdańskiego. Osoby, które mają być patronami ulic posiadają znaczący wkład w rozwój miasta i regionu w różnych dziedzinach życia.
Roman Landowski (1937-2007 ) - wybitny redaktor, regionalista, pisarz, poeta. Urodził się w Świeciu nad Wisłą( 1937). Mieszkał w Tczewie ( 1950-2002 ) i Czarnej Wodzie ( 2002-2007).
Pełnił funkcje redaktora naczelnego Kociewskiego Magazynu Regionalnego ( 1986-2007) i kierował Kociewskim Kantorem Edytorskim. Wyróżniony tytułem Tczewianin Roku, Medalem Pro Domo Trsoviensi. Honorowy Obywatel Miasta Tczewa. Zmarł w 2007 roku, pochowany na Cmentarzu Starym w Tczewie.

Lech Bądkowski (1920-1984) - pisarz, redaktor, działacz regionalny i polityczny na Pomorzu. Współtwórca Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, członek PEN Klubu i Związku Literatów Polskich. W czasie drugiej wojny światowej walczył w wojnie obronnej, a następnie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. W 1980 roku był rzecznikiem prasowym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i jednym z negocjatorów i sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych w Gdańsku. Wychowawca wielu pokoleń znanych dzisiaj polityków, samorządowców i działaczy regionalnych. Zmarł w 1984 roku , pochowany w Gdańsku.

Jerzy Adam Forster ( 1754 - 1794) - światowej sławy etnolog, indolog oraz przyrodnik, wywodzący się z rodziny szkockich emigrantów. Uczestnik wraz z ojcem wyprawy Jamesa Cooka dookoła świata , opublikował z niej w 1777 roku pamiętnik Raport Podróż naokoło Świata. Członek Royal Society. Wykładowca na wielu Uniwersytetach. W latach 1792-1793 we władzach Republiki Mogunckiej, po jej obaleniu żył na wygnaniu w Paryżu, gdzie zmarł.

Jan Reinhold Forster ( 1729-1798) - wywodzący się z przybyłej w 1642 roku do Polski szkockiej rodziny Forsterów, podróżnik , biolog. Uczestniczył wraz z synem wyprawie Jamesa Cook'a dookoła świata, którą opisał w publikacji Obserwacje poczynione podczas podróży dookoła świata. Pod koniec życia osiadł w Halle gdzie został profesorem na tamtejszym Uniwersytecie.

Juliusz Kraziewicz ( 1829-1895) - urodzony w 1829 roku w Lidzbarku, od 1857 roku zamieszkiwał w Tymawie. Założyciel Włościańskiego Towarzystwa Rolniczego- pierwowzoru Kółek Rolniczych. Był również twórcą min. Spółki pożyczkowej, pierwszego Koła Gospodyń Wiejskich ,młyna zbożowego w Gniewie, oraz redaktorem tygodnika „Piast". Zmarł w 1895 roku w Gdańsku.

Anna Łajming (1904-2003) - pisarka wywodząca się z pomorskiej rodziny szlacheckiej, autorka min. tomu wspomnień „Dom" w którym opisuje swoje życie w Tczewie. Jej wspomnienia są niezwykłym obrazem literackim dziejów międzywojennego Tczewa. Była członkiem Związku Literatów Polskich, jej syn Włodzimierz Łajming jest honorowym Obywatelem Tczewa.

Wiktor Jagalski ( 1901-1936) - wybitny polityk, urzędnik, regionalista, absolwent Uniwersytetu w Poznaniu, najpierw pracował w Starostwie Krajowym w Toruniu, a w latach 1936-1939 burmistrz Tczewa, dbał o rozwój miasta, inicjator jego przebudowy. Zamordowany w 1939 roku przez Niemców.

Stanisław Janik ( 1895-1981) - podpułkownik saperów , od 1932 roku dowódca 2 batalionu Saperów w Tczewie. W 1939 roku bronił miasta przed Niemcami. Wzięty do niewoli 3 września 1939 roku pod Świeciem. Do 1945 roku w niewoli niemieckiej. W 1945 roku powrócił do kraju. Od 1950 roku na emeryturze, osiadł w Bydgoszczy , zmarł tamże w 1981 roku.

Józef Czyżewski ( (1857-1935 ) - działacz narodowy w Gdańsku, drukarz wydawca, oraz współzałożyciel min. Gazety Gdańskiej, Tygodnika Gdańskiego. Społecznik, niezwykle aktywny na całym Pomorzu. Bliski współpracownik Księdza Kupczyńskiego - proboszcza tczewskiej fary. Wybitny działacz narodowy Pomorza w okresie zaborów. Jeden z twórców Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. W 1919 roku założyciel koła PSL w Gdańsku. W latach 1919 - 1935 jeden z najwybitniejszych i najważniejszych działaczy polskich w Wolnym Mieście Gdańsku.

ks. Feliks Bolt ( 1864-1940) - urodził się w Barłożnie koło Skórcza. Do gimnazjum uczęszczał w Pelplinie i Chełmnie. Studia teologiczne odbywał w Monasterze, Monachium i Pelplinie, gdzie w 1891 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Działacz banków ludowych i kółek rolniczych na Kociewiu. W okresie międzywojennym aktywny działacz polityczny na Pomorzu Gdańskim, długoletni senator II RP. Zginął w obozie koncentracyjnym Stutthof dnia 7 kwietnia 1940 roku .

Roman Klim ( 1940-2002) - regionalista pomorski, miłośnik Kociewia i Żuław, jeden z założycieli Muzeum Wisły w Tczewie, twórca i członek wielu organizacji regionalnych.
Pośmiertnie nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tczewa.

ks. Władysław Młyński (1894-1975) - proboszcz kościoła pw. Świętego Józefa w Tczewie od roku 1927. Budowniczy tczewskiego kościoła na Nowym Mieście wzniesionego w bardzo trudnym okresie międzywojnia, w okresie dużego bezrobocia i ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Zaangażował w pracę na rzecz kościoła szerokie grono społeczeństwa. Zaaranżował pracę kilkudziesięciu stowarzyszeń katolickich w parafii, założył ochronkę dla dzieci (odpowiednik dzisiejszego przedszkola), inicjator wielu przedsięwzięć. Szanowany przez swoich parafian.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Janicki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2009 15:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 2359
10 marca 2009 15:25 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
10 marca 2009 15:24 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
10 marca 2009 15:23 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.