Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXI/274/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy Al. Zwycięstwa.


Uchwała Nr XXXI/274/2009
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 lutego 2009 r.

uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy Al. Zwycięstwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1600; Nr 220, poz. 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369) Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej oraz Komisji Finansowo-Budżetowej

uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr XXX/259/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku, w sprawie wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy Al. Zwycięstwa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

Uzasadnienie


Rada Miejska w Tczewie w dniu 24 stycznia 2009 roku podjęła, uchwałę Nr XXX/259/2009 w sprawie wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy Al. Zwycięstwa, w której wyrażono zgodę na wydzierżawienie części działki nr 288 na cele postojowe i plac manewrowy dla autobusów.
Veolia Transport Pomorze Sp. z o.o. pismem z dnia 13 lutego 2009 roku, zwróciła się do tutejszego Urzędu z prośbą, o anulowanie wniosku z dnia 2 grudnia 2008 roku, w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 288, w związku z faktem zmiany organizacji wykonywanej działalności i chęcią dzierżawy innej części działki nr 288.
Jednocześnie Wojewoda Pomorski pismem z dnia 11 lutego 2009 roku (N.K.III.L.L.-0911/1/09), zawiadomił tutejszy Urząd o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności w/w uchwały, w związku z wcześniejszym orzecznictwem oraz wyrokiem NSA w Warszawie z dnia 21 października 2008 roku sygn. Akt I OSK 558/08.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Janicki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2009 15:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1213
10 marca 2009 15:28 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
10 marca 2009 15:27 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.