Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXI /275/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej dotyczącej remontu kuchni

Uchwała Nr XXXI /275/2009
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 lutego 2009r.


w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej dotyczącej remontu kuchni
i prowadzenia dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tczewie


Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz § 87 i § 91 punkt 4 Statutu Miasta Tczewa / Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003r. Nr 99, poz. 1774 / - Rada Miejska w Tczewie

uchwala co następuje:

§ 1

Na wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej zleca się Komisji Rewizyjnej
przeprowadzenie w miesiącu marcu 2009 r. kontroli problemowej dotyczącej remontu
kuchni i prowadzenia dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tczewie w
2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

  

U z a s a d n i e n i e


Klub Radnych Platformy Obywatelskiej zwrócił się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczącym przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tczewie, dotyczącej terminowości i prawidłowości przeprowadzenia remontu kuchni i prowadzenia dożywiania dzieci w szkole. Aby przeprowadzić w/w kontrolę niezbędne jest podjęcie uchwały.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2009 15:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1150
10 marca 2009 15:34 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
10 marca 2009 15:32 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.