Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXII /276/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego Stanisława Smolińskiego kandydata z tej samej listy Piotra Kajzera.

Uchwała Nr XXXII /276/ 2009
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 marca 2009 r.


w sprawie: wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego Stanisława Smolińskiego kandydata z tej samej listy Piotra Kajzera.


Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tekst jedn. 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242 , Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111 ) - Rada Miejska w Tczewie


uchwala , co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Stanisława Smolińskiego w Okręgu Wyborczym Nr 2 z listy wyborczej Nr 4 KW Prawo i Sprawiedliwość , na jego miejsce wstępuje Piotr Kajzer kandydat z tej samej listy, który uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów.

§ 2

Uchwałę doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu, Wojewodzie Pomorskiemu oraz Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 
Uzasadnienie


Rada Miejska w Tczewie uchwałą Nr XXXI / 265 /2009 z dnia 26 lutego 2009 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Stanisława Smolińskiego Okręgu Wyborczym Nr 2 z listy wyborczej Nr 4 KW Prawo i Sprawiedliwość.
Kandydatem z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów jest Piotr Kajzer. Kandydat wyraził wolę objęcia mandatu radnego w Radzie Miejskiej w Tczewie, oświadczając równocześnie, że nie utracił prawa wybieralności i nie został skazany wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
W związku z powyższym na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 159 , poz. 1547 z pózn. zm. ) Rada Miejska w Tczewie winna podjąć uchwałę o wstąpieniu w miejsce wygasłego mandatu Stanisława Smolińskiego kandydata z tej samej listy Piotra Kajzera.

 


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2009 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 995
02 kwietnia 2009 13:49 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
02 kwietnia 2009 13:46 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.