Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXII / 277/ 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie powołania Piotra Kajzera do składów komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2006-2010

Uchwała Nr XXXII / 277/ 2009
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 marca 2009 r.


w sprawie powołania Piotra Kajzera do składów komisji stałych Rady Miejskiej
w Tczewie kadencji 2006-2010

 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162¸ poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102¸ poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 145, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 ) i § 18 Statutu Miasta Tczewa - Rada Miejska w Tczewie


uchwala , co następuje:

§ 1

Powołuje się radnego Piotra Kajzera do składu Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Tczewie, powołanych uchwałą Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2006-2010.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewa

Włodzimierz Mroczkowski

 

Uzasadnienie


Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę Nr XXXII/276/2009 r. z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego Stanisława Smolińskiego kandydata z tej samej listy Piotra Kajzera.
Radny wyraził wolę pracy w Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. .
Wobec powyższego należy powołać radnego Piotra Kajzera do składów osobowych komisji jak w projekcie uchwały.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewa

Włodzimierz Mroczkowski

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2009 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1159
02 kwietnia 2009 13:53 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
02 kwietnia 2009 13:52 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.