Zagospodarowanie przestrzenne

Uchwała nr XXXVII/291/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Uchwała nr XXXVII/291/2013

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 31 października 2013 r.

 

w sprawie uchwalenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta Tczewa

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2013 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645), art. 12 ust. 1 i 2 i art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647; zmiany:  z 2012 poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr XXXVII/317/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej, na wniosek Prezydenta Miasta Tczewa Rada Miejska w Tczewie

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa zwane dalej „Studium”.

 

§ 2

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa składa się z:

  1. Tekstu Studium, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały;
  2. Rysunku Studium pt. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -  Uwarunkowania”, w skali 1:5 000, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały;
  3. Rysunku Studium pt. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, w skali 1:5 000, stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały;
  4. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, stanowiącego załącznik nr 4 do Uchwały.

 

§ 3

Tracą moc:

  1. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tczew w rejonie ul. Głowackiego, pomiędzy droga krajową nr 1 na południe od Osiedla Górki I i II, a południowa granicą w Tczewie, uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie Nr IX/74/2003 z dnia 29 maja 2003 r.
  2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tczew; uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie Nr XXVII/257/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Tczewie

 

/-/ Mirosław Augustyn

 

 

 

UZASADNIENIE.

Dla miasta Tczewa obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tczew w rejonie ul. Głowackiego, pomiędzy drogą krajową nr 1 (obecnie droga krajowa nr 91)  na południe od Osiedla Górki I i II, a południowa granicą w Tczewie, uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie Nr IX/74/2003 z dnia 29 maja 2003 r. i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tczewa, uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie Nr XXVII/257/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.

Projekt studium został wykonany jako opracowanie od podstaw, gdyż od ostatniej aktualizacji dokumentu studium w 2004 roku minęło 9 lat. Wobec szybko następujących zmian w ustawodawstwie, gospodarce, życiu społecznym wymusiły konieczność zaktualizowania polityki władz miasta i jej realizacji w oparciu o aktualny dokument jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym władze miasta w trosce o prawidłowy rozwój społeczności oraz w celu wywiązania się ze swoich zadań samorządowych zdecydowały o konieczności sporządzenia nowego dokumentu Studium, dlatego też dnia 24 września 2009 roku Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/317/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

Prezydent Miasta działając zgodnie z art. 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. (j.t. Dz. U z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) w ramach obowiązującej procedury planistycznej dokonał następujących czynności:

-        ogłosił w prasie miejscowej, oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń powiadamiając o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium dla w/w terenu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do Studium,

-        powiadomił na piśmie instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania Studium,

-        rozpatrzył wnioski do Studium złożone przez osoby fizyczne, organy i instytucje właściwe do uzgadniania i opiniowania Studium,

-        sporządził projekt Studium uwzględniając ustalenia Planu Zagospodarowania Województwa,

-        uzyskał opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Miasta Tczewa do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa,  

-        uzyskał opinie o projekcie Studium i dokonał jego uzgodnień,

-        wprowadził zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,

-        ogłosił w prasie, a także poprzez obwieszczenie o terminie wyłożenia projektu Studium i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, informując osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej o możliwości składania uwag dotyczących projektu Studium,

-        wyłożył projekt studium do publicznego wglądu w dniach od 14.05.2013 r. do 04.06.2013 r.

-        przeprowadził w dniu 22.05.2013 r. dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami,

-        przyjmował uwagi w terminie do 25.06.2013 r.

-        rozpatrzył wniesione uwagi,

-        wprowadził zmiany do Studium wynikające z rozpatrzenia złożonych uwag. Wniesione uwagi nie wymagały ponownego uzgadniania projektu Studium.

 

Dla projektu Studium Prezydent Miasta Tczewa sporządził prognozę oddziaływania na środowisko dokonując następujących czynności:

-        uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,

-        podał do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie miejscowej i obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń informację o możliwości zapoznania się z prognozą, określając formę, miejsce i termin składania uwag do dokumentu,

-        uzyskał opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Inspektora Sanitarnego,

-        wprowadził zmiany wynikające z uwag wniesionych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, które zostały uwzględnione w projekcie Studium,      

-        przyjął ostateczny dokument prognozy oddziaływania na środowisko, do którego załączył uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa oraz podsumowanie  zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu,

-        podał do publicznej wiadomości informacje o przyjęciu ostatecznego dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz podsumowaniem i uzasadnieniem.

 

Biorąc powyższe pod uwagę przedstawiam Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na wprowadzenie nowych zasad zagospodarowania terenów odpowiadających aktualnym potrzebom i oczekiwaniom społecznym oraz pozwoli na określenie warunków ich zabudowy, mając na względzie nie tylko ład przestrzenny i zrównoważony rozwój miasta, lecz również oczekiwania i potrzeby społeczne.

 

 

 

 

Prezydent Miasta  

/-/ Mirosław Pobłocki

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.10.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Śliwińska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2013 11:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 2516
25 listopada 2013 11:12 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_4_do_uchwaly_nr_xxxvii2912013.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 listopada 2013 11:12 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_3_do_uchwaly_nr_xxxvii2912013.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 listopada 2013 11:11 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_2_do_uchwaly_nr_xxxvii2912013.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)