Zagospodarowanie przestrzenne

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Tczew, dnia 4 grudnia 2014 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Tczewie uchwały Nr XLVIII/395/2014 z dnia 30 października 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczew, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/291/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiot zmiany Studium dotyczy określenia granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz granic stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko.

Urządzenia, o których mowa w art. 10 ust. 2a to urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, Wydział Rozwoju Miasta w terminie do dnia 12 stycznia 2015 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem rozpatrującym wnioski jest Prezydent Miasta Tczewa.

                                                                                 

 

 

                                                                                                               Z-ca Prezydenta

 

                                                                                                               (-) Adam Burczyk

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.12.2014r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Śliwińska - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2014 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 1430
05 grudnia 2014 13:36 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [ogloszenie_przyst_zm_studium_do_internetu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2014 13:36 (Danuta Petka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)