Zagospodarowanie przestrzenne

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa .

Tczew, dnia 15 maja 2015 r.

PREZYDENT MIASTA TCZEWA                                

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Tczewie Uchwały Nr IV/34/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczew w obszarze dawnego poligonu w rejonie osiedla Górki w Tczewie, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/291/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, 83-110 Tczew, pl. Piłsudskiego 1, w terminie od dnia 15 maja 2015 r. do dnia 15 czerwca 2015 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                      

 

 

                                                             Z-ca Prezydenta

                                                           /-/ Adam Burczyk

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.05.2015r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Śliwińska - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2015 07:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 1752
15 maja 2015 07:56 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [ogloszenie_poligon.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2015 07:54 (Danuta Petka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)