Zagospodarowanie przestrzenne

Uchwała Nr XXIV/194/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa”.

UCHWAŁA Nr XXIV/194/2016

RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

 

z dnia 24 listopada 2016 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa”

Na podstawie art. 9, 10, 11, 12 ust. 1, w związku z art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) oraz w związku z art. 18 ust.2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Rada Miejska w Tczewie, na wniosek Prezydenta Miasta Tczewa, po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo – Budżetowej,

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1. W związku z Uchwałą Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w obszarze dawnego poligonu w rejonie osiedla Górki w Tczewie, uchwala się zmianę nr I „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa” przyjętego Uchwałą XXXVII/291/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r., zwaną dalej zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa”.

 

2. Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa” obejmuje obszar dawnego poligonu, wchodzącego w skład dawnych terenów wojskowych, położony w rejonie osiedla Górki w Tczewie, obejmujący działki: dz. nr 4 (obręb 12) o pow. 86.9309 ha, dz. nr 15/4 (obręb 11) o pow. 4.9658 ha, dz. nr 15/6 (obręb 11) o pow. 3.1625 ha, dz. nr 15/7 (obręb 11) o pow. 52.1436 ha.

 

3. Granice obszaru objętego zmianą wrysowano na dotychczasowe załączniki graficzne „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa”.

 

§ 2.

 

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 – Część tekstowa – jednolity tekst „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa”, z wyróżnieniem wprowadzonych zmian;

2) załączniki nr 2, 3 – Część graficzna – ujednolicona

a) rysunek nr 2 w skali 1:5 000 – „Uwarunkowania” – z wyróżnionymi wprowadzonymi zmianami,

b) rysunek nr 3 w skali 1:5 000 – „Kierunki  zagospodarowania przestrzennego” – z wyróżnionymi wprowadzonymi zmianami;

3) załącznik nr 4 – uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń zmiany Studium;

4) załącznik nr 5 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta Tczewa”

 

§ 3.

 

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Tczewa do realizacji zasad polityki przestrzennej, zawartej w niniejszej zmianie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta Tczewa”.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

 

§ 5.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Tczewie

 

 

Mirosław Augustyn

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.11.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Śliwińska Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2017 12:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 2309
27 marca 2017 12:57 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5__rozstrzygniecie_ws_uwag_do_studium.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2017 12:56 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4__uzasadnienie_do_studiuum.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2017 12:55 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__kierunki_studium.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)