Zagospodarowanie przestrzenne

Uchwała Nr XXIV/194/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczew”.

Opis do załącznika graficznego Nr 2

Załącznik graficzny nr 2 do uchwały w sprawie zmiany studium przedstawia rysunek  uwarunkowań miasta Tczewa. Na mapie zaznaczono obszar zmiany studium, położony w południowo – zachodniej części miasta, na terenie byłego poligonu wojskowego. Teren zmiany wydzielono grubą, niebieską linią, oznaczającą granicę opracowania i opatrzono symbolem literowo-cyfrowym IV.5, opisującym tereny niezabudowane o potencjale inwestycyjnym „Miasto przyszłości”. W granicach zmiany zaznaczono kreskami pionowymi, orientacyjny zasięg obszarów potencjalnych ruchów masowych. W północnej części, przy granicy obszaru zaznaczono dwiema czerwonymi liniami przebieg linii energetycznych wysokiego napięcia 110 kV. W centralnej części obszaru i przy jego południowej granicy, zaznaczono linią brązową strefy ochrony stanowisk archeologicznych, ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

 

 

Opis do załącznika graficznego Nr 3

Załącznik graficzny nr 3 do uchwały w sprawie zmiany studium przedstawia rysunek kierunków zagospodarowania miasta Tczewa. Na mapie zaznaczono obszar zmiany studium, położony w południowo – zachodniej części miasta, na terenie byłego poligonu wojskowego. Teren zmiany wydzielono grubą, niebieską linią, oznaczającą granicę opracowania i opatrzono symbolem literowym VIII, opisującym teren dawnego poligonu. Równolegle do granicy terenu opracowania przebiega, zaznaczona linią ciągłą w kolorze różowym, granica obszaru wyznaczonego do obowiązkowego sporządzenia planu miejscowego. W granicach obszaru rozróżniono funkcjonalnie tereny rekreacyjno – sportowe kreskowaniem zielonym, tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej kreskowaniem beżowym, tereny o przewadze zabudowy produkcyjnej lub usługowej kreskowaniem fioletowo – czerwonym. Przy północnej granicy obszaru zaznaczono czarną linią przerywaną przebieg drogi gminnej – ulicy Poligonowej. Na obszarze oznaczono niebieskim szrafem elementy przyrodnicze takie jak, przebieg projektowanych ciągów przewietrzania miasta – grubą linią przerywaną oraz orientacyjne granice obszarów potencjalnych ruchów masowych - zakreskowaniem w kratkę. W północnej części, przy granicy obszaru zaznaczono dwiema czerwonymi liniami przebieg linii energetycznych wysokiego napięcia 110 kV. W centralnej części obszaru oznaczono projektowany przebieg trasy komunikacji rowerowej i pieszej linią, złożoną z zielonych kopek. Od północy południa i zachodu zaznaczono czarnymi strzałkami kierunki powiązań komunikacyjnych obszaru. W centralnej części obszaru i przy jego południowej granicy, zaznaczono linią brązową strefy ochrony stanowisk archeologicznych, ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.11.2016 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Śliwińska - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2019 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 458
17 czerwca 2019 14:50 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XXIV/194/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczew”.