Zagospodarowanie przestrzenne

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu rewitalizacji miasta Tczewa

I N F O R M A C J A

O odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu rewitalizacji miasta Tczewa"

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2009 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277 ze zmianami) w związku z art. 49 podaję do publicznej wiadomości, że aktualizowany „Program rewitalizacji miasta Tczewa" uzyskał odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak - RDOŚ-22-WOO-7040/33-2/09/MB z dnia 21 sierpnia 2009 r. stwierdziła, iż realizacja postanowień programu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku pismem znak - SE.NS-80/490/224/BK/09 z dnia 12 sierpnia 2009 r. uzgodnił bez uwag odstąpienie od wymogu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu.

Tczew, dnia 26 sierpnia 2009 r.


Prezydent Miasta Tczewa

/-/ Zenon Odya

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.08.2009r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Morzch – Bielawska – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2009 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 2134
27 sierpnia 2009 14:00 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.