Konkursy ofert na zadania publiczne (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu pn.: ,,Społeczna od-nowa”.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty nabór partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu pn. „Społeczna od-nowa” planowanego do przeprowadzenia w ramach Poddziałania 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT Działanie 6.2 „Usługi społeczne”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja”...