Interpelacje i zapytania

Interpelacja złożona na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2019 r. przez radnego Krzysztofa Misiewicza


1. Radny od kilku lat zgłasza problem dotyczący gospodarki odpadami na terenie Starego Miasta. W związku z tym, że trwa to już bardzo długo prosi o podział Starego Miasta na strefy, budowę wiat śmietnikowych w zgłaszanych przez niego wcześniej miejscach oraz konkretne przypisanie poszczególnych budynków do miejsc, w których mieszkańcy mogą pozastawiać swoje odpady komunalne. Z uwagi na charakter Starego Miasta mieszkańcy nie są w stanie samemu zapewnić miejsc na pojemniki na odpady komunalne stąd niezbędna jest pomoc miasta w uporządkowaniu tego tematu dbając o czystość Starego Miasta. Jest potrzebne kompleksowe rozwiązanie ostatecznie zamykające ten temat.

 

2. Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk poinformował, że problem, który Pan porusza jest dobrze znany i stopniowo w miarę możliwość rozwiązywany przez zarządców  i administratorów budynków w czym pomaga Gmina Miejska. W 2018 r. wybudowana została przez TTBS  między innymi wiata śmietnikowa przy ulicy Zamkowej, przy ulicy Wąskiej i Wojska Polskiego wybudowano 2 komplety pojemników podziemnych, wcześniej postawiono wiaty śmietnikowe na ul. Ogrodowej i Rybackiej. Biorąc pod uwagę zwartą zabudowę Starego Miasta, obowiązujące przepisy związane ze składowaniem odpadów, warunki techniczne i odległości wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury,  nie we wszystkich miejscach wskazanych przez Pana możliwe jest ustawienie wiat śmietnikowych, czy przestawienie  kompletu pojemników. Zgodnie z § 14 uchwały nr XXXVII/333/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew: Właściciele nieruchomości podczas lokalizowania na terenie nieruchomości pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zobowiązani są do uwzględnienia przepisów, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w razie braku możliwości spełnienia wymogów zawartych w przepisach zobowiązani są do zawarcia umowy z właścicielem innej nieruchomości celem zapewnienia użytkowania urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i poinformowania o tym gminę. To właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyznaczenia zgodnie z przepisami i odpowiedniego przygotowania miejsca ustawienia pojemników. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.) przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jednocześnie podkreślam, że każda propozycja właścicieli nieruchomości wskazująca  działkę miejską na której ma zostać ustawiony pojemnik na odpady lub miejsca  na który mogłaby zostać wybudowana wiata śmietnikowa, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki Mieniem Komunalnym zostanie rozpatrzona.

 

 

Wytworzyła: Łucja Kussowska Biuro Rady Miejskiej w Tczewie

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta Tczewa

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.07.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2019 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 270
11 lipca 2019 13:38 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2019 13:36 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lipca 2019 14:56 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)