Interpelacje i zapytania

Zapytanie złożone przez Klub Radnych Tczew od Nowa” w dniu 17 lutego 2020 r.

1. Klub Radnych Tczew od Nowa” zwrócił się z zapytaniem skierowanym do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tczewie o treści:

,, W poprzednim miesiącu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpoczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi złożonej przez trenera Pana …………….. na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Komisja odroczyła podjęcie decyzji do momentu przedstawienia dowodu w postaci filmu z monitoringu. Od wielu miesięcy obserwujemy napiętą sytuację pomiędzy oby Panami. Co istotne, skargi wpływają zarówno na dyrektora, jak i na trenera.

Sytuacja powyższa ma niekorzystny wpływ na odbiór mieszkańców miasta Tczewa, funkcjonowanie klubu sportowego oraz basenu jako instytucji. Zwrócić musimy uwagę, że radni starają się do sprawy podchodzić bezstronnie i ocenić fakty, nie zaś prywatne animozje. Informujemy, że oprócz wzajemnych oskarżeń, nie przedstawiono radnych konkretnych dowodów, np. w postaci monitoringu na obronę jakiejkolwiek ze stron.

Mając na uwadze powyższe oraz to, że sprawa konfliktu pomiędzy wskazanymi stronami nabrała charakteru ogólnomiejskiego, wykraczającego poza stricte zatrudnienie przez Pana, jako zwierzchnika trenera …………..  Radni Klubu ,,Tczew od Nowa” proszą o konkretne i rzeczowe wyjaśnienie przyczyn ukarania trenera poprzez zmianę jego stanowiska pracy. Prosimy o informację, na czym oparł Pan wydaną decyzję i na podstawie jakich dowodów. Czy miał Pan możliwość zapoznać się z materiałami, m.in. z zapisem z monitoringu.”


 

2.Z-ca Prezydenta Miasta Adam Urban przekazał informację przygotowaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z OI w Tczewie, o treści:

,, Pan ……… jest zatrudniony na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie (SSP2zOI). Prowadzi zajęcia szkolenia sportowego w sporcie pływanie. Zajęcia odbywają się na basenie, należącym do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji (TCSiR), gdzie szkoła wynajmuje basen na potrzeby realizacji zajęć.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat pomiędzy panem  …………. a dyrektorem TCSiR dochodziło do konfliktów i nieporozumień. Wszystkie zastrzeżenia zgłaszane przez pana ………..., dotyczące pracy basenu były wyjaśniane z dyrektorem TCSiR. Jeśli uwagi były zasadne TCSiR reagował. Tak było m.in. w przypadku przeciągów, czy możliwości realizacji zajęć „suchego lądu”.

Jednak do części uwag kierowanych przez pana …… szkoła nie mogła się ustosunkowywać, gdyż wykraczałoby to poza jej kompetencje. Szkoła jako instytucja wynajmująca godziny na basenie nie ma wpływu na zastosowany tam system monitoringu, czy zapisy w regulaminie funkcjonowania TCSiR.

Konflikt trwał. Pan ……… był pewny, że przy pomocy mediów i rodziców zdoła wymusić funkcjonowanie basenu wg jego wizji. Występował w sporze jako prezes klubu UKS Dwójka Tczew.

W związku z tym, że system szkolenia sportowego jest dość skomplikowany, pozwolę sobie dla jasności późniejszych wyjaśnień, na krótką jego charakterystykę:

Szkolenie sportowe w SSP2 z OI odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2017, poz. 671) zmienionego rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 413).

W rozporządzeniu tym określone są zasady organizacji szkolenia sportowego, gdzie określono m.in. minimalne liczby godzin zajęć sportowych oraz z jakich programów szkolenia sportowego należy korzystać. W rozporządzeniu tym znalazł się również ogólny zapis pozwalający szkole na współpracę w szkoleniu sportowym m.in. z klubami sportowymi.

Z kolei wymagania jakie powinni spełniać nauczyciele szkolenia sportowego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) zmienionego rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 465).

W § 9 tegoż rozporządzenia określono kwalifikacje do prowadzenia zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w szkołach sportowych, oddziałach sportowych w szkołach ogólnodostępnych, oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach mistrzostwa sportowego. Kwalifikacje takie posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w danym typie szkoły.

Na podstawie zapisów, głównie tych rozporządzeń, zbudowano wysoko funkcjonujący system szkolenia sportowego w sporcie pływanie, w klasach sportowych SSP2zOI:

  • System opiera się o program szkolenia opracowany przez Polski Związek Pływacki.
  • Szkoła zatrudnia pięciu nauczycieli wychowania fizycznego, którzy prowadzą szkolenie sportowe w szkole.
  • Szkoła współpracuje z UKS Dwójka Tczew (dawniej MKS Sambor Tczew sekcja pływacka).
  • Szkoła wynajmuje na potrzeby szkolenia sportowego basen TCSiR.
  • Klub UKS Dwójka Tczew dba o rywalizację uczniów z najlepszymi pływakami w Polsce, biorąc udział w szeregu zawodów sportowych, pod egidą Polskiego Związku Pływackiego.
  • Klub UKS Dwójka Tczew prowadzi dodatkowe zajęcia z uczniami/zawodnikami w soboty oraz ferie, na basenie wynajętym na ten cel przez SSP2zIO.
  • Uczeń począwszy od klasy I szkoły podstawowej uczestniczy w szkoleniu sportowym, przechodząc wielokrotnie selekcje i kwalifikacje, gdyż założeniem systemu jest wychwycenie najzdolniejszych pływaków, którzy mogliby w przyszłości reprezentować nasz kraj.
  • Pan  ………., w organizacji pracy szkoły, został przydzielony do pracy z najstarszą i najbardziej zaawansowaną grupą uczniów. Zostali oni przygotowani i wyłonieni przez pozostałych nauczycieli prowadzących szkolenie sportowe na wcześniejszych etapach.

W opisie systemu szkolenia sportowego celowo nie używam określenia „trener”. Funkcjonuje ono bowiem w szkole potocznie, jak również zajęcia sportowe potocznie nazywane są „treningami”. Oba określenia zapożyczone są z terminologii używanej w klubach sportowych.

Jeśli klub zgłasza swojego członka na zawody, to zgłasza zawodnika a nie ucznia. Natomiast nauczyciel pracujący w klubie staje się trenerem.

W dużych ośrodkach często trenerem zawodnika nie jest jego nauczyciel szkolenia sportowego ze szkoły. W takich małych ośrodkach jak Tczew bardzo często nauczyciel szkolenia sportowego jest jednocześnie trenerem w klubie.

Podsumowując:

Żeby nasi uczniowie mogli rywalizować z najlepszymi w kraju, muszą zostać zawodnikami klubu sportowego, posiadać licencję zawodniczą i przez ten klub być zgłaszani na zawody. Szkoła tego robić nie może. Kluby sportowe nie działają w oparciu o prawo oświatowe tylko w oparciu o ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn.zm.).

Pan ……… pracując z najlepszymi i najzdolniejszymi pływakami, zaczął osiągać sukcesy klubowe. Bardzo angażował się w pracę. Miał pełne wsparcie i zaufanie rodziców. Co się więc stało?

Czując się silny, mając za sobą rodziców, wdał się w konflikt personalny z dyrektorem TCSiR. W konflikcie tym występował jako osoba prywatna lub jako prezes UKS Dwójka Tczew. Cały konflikt próbował przedstawiać jako walkę o dobro tczewskiego pływania. Na prośby dyrekcji szkoły o nieangażowanie się w konflikt, wielokrotnie podkreślał, że robi to nie jako nauczyciel, ale osoba prywatna i to jest jego konstytucyjne prawo.

Spór trwa już niemal trzy lata. Nie widać szans na jego zażegnanie. Z czasem zaczęło dochodzić do coraz bardziej niebezpiecznych incydentów.

Szkoła zareagowała stanowczo w sytuacji, kiedy działania pana ………… w sposób bezpośredni zaczęły dotyczyć uczniów. Po incydencie na basenie z 20 listopada 2019 r. pojawiły się szykany ze strony pana ………, kierowane pod adresem dyrektora TCSiR, które umieszczane były na profilu facebookowym UKS Dwójka Tczew. W postach obok informacji przeznaczonych dla uczniów znalazły się posty obrażające dyrektora TCSiR, które dzieci mogą czytać w sposób nieograniczony, a nawet je komentować. I tu przykłady:

W poście z 20 listopada 2019 r. pojawia się określenie w stosunku do dyrektora TCSiR: „Chamstwo i buractwo ze strony dyrekcji TCSiR”, jak również inne wpisy, których celem jest kompromitacja osoby dyrektora w oczach mieszkańców Tczewa.

W postach z 22 listopada 2019 r. znajduje się szereg szykan dotyczących incydentu z 20 listopada 2019 r., kiedy zdaniem dyrektora TCSiR została naruszona jego nietykalność cielesna przez pana …………..

W podobnym tonie wybrzmiewają wpisy z 23.11.2019 r. W dniu 25 listopada dyrektor TCSiR określany jest jako „cham, gbur i psychopata”. Ciąg dalszy szykan to 26, 29 listopada oraz 5 i 10 grudnia. Wszystkie te obraźliwe wpisy umieszczone są na koncie przeznaczonym do komunikacji z dziećmi, uczniami pana …………. Umieszczenie tych komentarzy właśnie w tym miejscu wciąga dzieci w konflikt personalny pomiędzy obu panami i działania te na pewno nie są godne nauczyciela, jak również nie kształtują u uczniów postaw moralnych, pokoju i przyjaźni między ludźmi, jak i szacunku dla każdego człowieka. Takie działania nauczyciela łamią prawo oświatowe.

Angażowanie w konflikt dzieci odbywa się również na innych polach.

W dniu 23 stycznia podczas popołudniowego treningu UKS 2 Tczew, pan ………… widząc pana Błaszkowskiego przez szybę, wykonał napis flamastrem na odwrocie jakiegoś wydruku komputerowego. Następnie napis ten pokazał jednej z zawodniczek. Pan ………….. podszedł z kartką do szyby, odwrócił kartkę napisem wykonanym flamastrem w stronę dyrektora i ten zobaczył tekst: „Ch…. ci ………”. Następnie wykonał w kierunku dyrektora obraźliwy gest palcem skierowanym do góry i odchodząc poklepał się po pośladkach. Skarga opisująca przebieg tego zdarzenia wpłynęła do dyrektora szkoły drogą elektroniczną w dniu 27.01.2020 r.

Opisane powyżej działania nauczyciela w obecności dzieci nie mogą być tolerowane. Mamy tu do czynienia z uchybieniem godności zawodu nauczyciela, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz niewywiązywaniem się z obowiązków określonych w art. 6 pkt 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Pan ………. jest nauczycielem zaangażowanym w pracę trenerską. Jego podopieczni są medalistami mistrzostw Polski i rekordzistami kraju. Jednak jego prywatny konflikt personalny sprawił, że zaczął działać na szkodę tych, którym jako nauczyciel służy. Zapomniał o tym, że jako nauczyciel pełni również funkcję wychowawczą.

Po zapoznaniu się ze skargą z dnia 27.01.2020 r, na zachowanie pana …………, poprosiłem na spotkanie wszystkich nauczycieli szkolenia sportowego. Podczas spotkania poinformowałem, że w związku z kolejnymi wydarzeniami (posty na facebooku UKS i incydent z dnia 23.01.2020 r.) oraz brakiem perspektyw na zakończenie konfliktu, podejmuję decyzję o odsunięciu z nowym rokiem szkolnym (czyli od 01.09.2020 r.) pana ……… od pracy na basenie i przeniesieniu go do szkoły. Do końca tego roku szkolnego pan ………….. pozostanie na basenie. Poinformowanie o zmianach w organizacji pracy szkoły na pięć miesięcy przed ich wprowadzeniem, miało na celu zapewnienie czasu na przeorganizowanie systemu szkolenia sportowego w szkole tak, aby wszystko odbyło się bez szkody dla uczniów. Po tej informacji pan ………. wstał i opuścił spotkanie. Nie pojawił się już na popołudniowych zajęciach. Do tej chwili jest nieobecny w pracy.

Na spotkaniu z rodzicami, które odbyło się następnego dnia dowiedziałem się, że pan ………… namawiał rodziców do zabrania dzieci ze szkoły i przeniesienia ich do szkoły na Żabiance. Ostatecznie zrobiło tak 3 rodziców (4 uczniów). Rodzice znając słabości i wady pana ………… byli w stanie je akceptować, w zamian za gwarancję sukcesów sportowych ich pociech. Szkoła nie mogła jednak tolerować tego typu wybryków. Na spotkanie z rodzicami przybył również ………... Potwierdził przebieg zdarzenia z 23 stycznia b.r., przeprosił rodziców oraz poinformował o swojej rezygnacji.

Jednocześnie rozpętała się kampania mająca na celu przekonanie opinii publicznej, że tczewskie pływanie nie istnieje, bo jedyny „prawdziwy” trener został wyrzucony z pracy.

Pan ……….. wydaje się nie pamiętać, jak wielokrotnie proszony był o nieangażowanie w spór dzieci, bo prawo oświatowe mu na to nie pozwala. Był uprzedzany o grożących konsekwencjach takiego postępowania. Przyjął jednak za cel, pozbycie się z basenu dyrektora TCSiR. Chęć odniesienia sukcesu na tej płaszczyźnie za wszelką cenę spowodowało, iż zapomniał, że jest nauczycielem i realizuje w pracy zadania zlecone mu przez szkołę. Mieszał kompetencje nauczyciela, trenera i prezesa klubu.

Zgodnie z prawem oświatowym przeniesienie pana ………… z basenu na salę gimnastyczną nie jest zmianą stanowiska pracy. Nauczyciel z dniem 01.09.2020 r. zostanie przeniesiony do innej części szkolenia sportowego (na lądzie). Dalej pozostanie nauczycielem wychowania fizycznego. Decyzja o tym, który nauczyciel pracuje z którą grupą, czy klasą oraz jakiego przedmiotu będzie uczył (zgodnie z uprawnieniami), od zawsze należy do dyrektora szkoły i zapisywany jest corocznie w arkuszu organizacyjnym szkoły.

W chwili obecnej szkolenie sportowe realizowane jest w sposób pełny. Zajęcia szkolenia sportowego wszystkich grup odbywają się normalnie wg planu lekcji. Nieobecny w pracy pan …………. zastępowany jest przez innych nauczycieli szkolenia sportowego w sporcie pływanie.

Podjęcie decyzji o zmianie organizacji szkolenia sportowego w szkole było podyktowane koniecznością przerwania działań nauczyciela niezgodnych z prawem oświatowym.

Działając na podstawie art. 6, art. 75 ust. 1, art. 76 ust. 2, art. 77 ust. 1, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), szkoła miała obowiązek zgłoszenia incydentu z dnia 23 stycznia 2020 r. oraz działania pana ……….  na UKS-owym facebooku, do rozpatrzenia przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim.

W swojej kilkudziesięcioletniej historii szkoła osiągnęła wiele sukcesów sportowych, jak choćby udział naszych absolwentów w Igrzyskach Olimpijskich. Wg doniesień mediów sportowych, jesteśmy placówką, którą jako absolwenci opuściło najwięcej przyszłych olimpijczyków, spośród wszystkich szkół w Polsce. Ich sukcesy były wynikiem pracy samych zawodników, jak i nauczycieli (trenerów), którzy pracowali z uczniami na poszczególnych etapach szkolenia sportowego. Jestem przekonany, że przed uczniami SSP2 z OI jeszcze wiele sukcesów sportowych.”

 

 


Wytworzyła: Łucja Kussowska - Biuro Rady Miejskiej w Tczewie

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta Tczewa

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.02.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2020 13:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 142
09 marca 2020 10:31 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 marca 2020 10:29 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2020 13:28 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)