Interpelacje i zapytania

Zapytanie złożone przez Radnego Łukasza Brządkowskiego w dniu 07 maja 2020 r.

 1. Radny zwrócił się z zapytaniem o treści:

,, Proszę o informację o przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą której niepełnosprawność powstała po osiągnięciu pełnoletności ”

2. Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Adam Urban wyjaśnił, iż działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Tczewa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie (dalej Ośrodek) przyznał przedmiotowe świadczenie dwóm osobom. Jednocześnie wyjaśniam, iż zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz.111 z późn.zm.) świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  1. nie później, niż do ukończenia 18. roku życia, lub
  2. w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później, niż do ukończenia 25. roku życia.

Nadmieniam, iż we wskazanych wyżej dwóch sprawach, rozpatrując je po raz pierwszy Ośrodek odmówił stronom prawa do przedmiotowego świadczenia, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku (dalej SKO) utrzymało w mocy te decyzje. W wyniku skarg na decyzje SKO, kwestia uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego była przedmiotem rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który uchylił decyzje SKO i poprzedzające je decyzje Ośrodka. Ponownie rozpatrując te sprawy, Ośrodek zobowiązany był uwzględnić ocenę prawną i wskazania dotyczące postepowania zawarte w wyrokach WSA ich dotyczących i przyznać stronom do świadczenia pielęgnacyjnego.


Wytworzyła: Daria Regulska  - Biuro Rady Miejskiej w Tczewie

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta Tczewa


 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.05.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2020 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 69
14 maja 2020 08:17 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 maja 2020 08:15 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2020 12:49 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)