Petycje - Prezydent Miasta (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczenie potrzeb Interesantów dot. płatności bezgotówkowych.

1. Dnia 14.10.2019 r wpłynęła do Urzędu petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczenie potrzeb Interesantów dot. płatności bezgotówkowych. 2. Jako wydział wiodący wskazano Skarbnik Miasta. 3. Petycja została rozpatrzona pismem SK.152.1.2020 z dnia 07.01.2020.Treść...

Petycja w sprawie korzystania z ogólnodostępnych miejsc parkingowych przy ul. Wyczółkowskiego w Tczewie.

1. Dnia 10.10.2019 r. Zakład Usług Komunalnych w Tczewie przekazał do Prezydenta Miasta petycję mieszkanców w sprawie korzystania z ogólnodostępnych miejsc parkingowych przy ul. Wyczółkowskiego w Tczewie, do rozpatrzenia zgodnie z kompetencją. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji...

Petycja w sprawie opublikowania w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem.

1. Dnia 27.08.2019 wpłynęła do Urzędu Petycja w sprawie opublikowania w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Administracyjny. 3....

Petycja w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

1. Dnia 30.07.2019 wpłynęła petycja firmy Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrada Cezarego Łakomego, w sprawie wprowadzeia w Urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Organizacyjny i Kadr. 3. Petycję zgodnie z wolą Podmiotu wnoszącego petycję przekazano do rozpatrzenia...

Petycja o zaplanowanie postępowań w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu skroplony gaz, etc.

1. Dnia 10.06.2019 roku wpłynęła petycja firmy Szulc-Efekt Sp. z o .o w sprawie zaplanowania postępowań w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw...

Sprawozdanie z petycji. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku.

Sprawozdanie z petycji Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczyposp

Petycja w sprawie podwyższenia dotacji celowej dla podmiotych prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających opiekunów dziennych na terenie miasta Tczew oraz w sprawie wprowadzenia uregulowań na szczeblu samorządowym w porozumieniu z Urzędem Gminy Wiejskiej Tczew zasad dotowania dzieci uczęszczających do placówek oferujących opiekę nad dziećmu do lat 3 w Tczewie, a zamieszkałych na terenie Gminy Wiejskiej.

1. Dnia 22.03.2019 wpłynęła petycja w sprawie podwyższenia dotacji celowej dla podmiotych prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających opiekunów dziennych na terenie miasta Tczew do kwoty 550 zł na jedno dziecko oraz w sprawie wprowadzenia uregulowań na szczeblu samorządowym w porozumieniu z Urzędem Gminy Wiejskiej Tczew...

Petycja w sprawie odstąpienia od sprzedaży działki 50/6 oraz 50/8 przy ul. Grunwaldzkiej w Tczewie oraz wykupu przez Miasto od osoby fizycznej działki 212/35 oraz 212/34 z przeznaczeniem jej na zagospodarowanie zielnią.

1. Dnia 14.03.2019 roku wpłynęła petycja Pani Dominiki Thomas, występującej jako przedstawiciel mieszkańców osiedli "Dominiki" oraz "Kolejarz" w Tczewie, w sprawie odstąpienia od sprzedaży działki 50/6 oraz 50/8 przy ul. Grunwaldzkiej w Tczewie oraz wykupu przez Miasto od osoby fizycznej działki 212/35 oraz 212/34 z przeznaczeniem jej...