Petycje - Prezydent Miasta

Sprawozdanie z petycji. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku.

Sprawozdanie z petycji

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

 

 

Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do Prezydenta Miasta Tczewa wpłynęło siedem  petycji, z czego jedną, zgodnie z wolą podmiotu wnoszącego, przekazano do Rady Miejskiej w Tczewie.  

 

1. Petycja w sprawie odstąpienia od sprzedaży działki 50/6 oraz 50/8 przy ul. Grunwaldzkiej w Tczewie oraz wykupu przez Miasto od osoby fizycznej działki 212/35 oraz 212/34 z przeznaczeniem jej na zagospodarowanie zielenią

 

W odpowiedzi na przedmiotową petycję, poinformowano podmiot wnoszący petycję , iż Komisja Finansowo – Budżetowa Rady Miejskiej w Tczewie negatywnie zaopiniowała zamianę działek nr 50/6 i 212/34. Natomiast właściciele działek 212/35 oraz 212/34 nie są zainteresowani ich zbyciem na rzecz Gminy Miejskiej Tczew.

 

 

2. Petycja w sprawie podwyższenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających opiekunów dziennych na terenie miasta Tczew oraz w sprawie wprowadzenia uregulowań na szczeblu samorządowym w porozumieniu z Urzędem Gminy Wiejskiej Tczew zasad dotowania dzieci uczęszczających do placówek oferujących opiekę na dziećmi do lat 3 w Tczewie, z zamieszkałych na terenie Gminy Wiejskiej.

 

W odpowiedzi na przedmiotową petycję, poinformowano podmiot wnoszący petycję , iż możliwości finansowe budżetu nie pozwalają na zwiększenie dotacji celowej będącej przedmiotem petycji, jednocześnie poinformowano, że  dotychczasowa wysokość dotacji celowej w naszym mieście ( tj. 350 zł dla żłobków, 250 zł dla klubu dziecięcego oraz 150 zł dla dziennego opiekuna) jest jedną z wyższych w porównaniu do innych samorządów. W zakresie regulacji zasad dotowania dzieci zamieszkujących tereny Gminy Wiejskiej, utrzymana zostaje Uchwała Rady Miejskiej ze stycznia 2019 r. , gdyż oczywistym jest fakt, że środki finansowe Gminy Miejskiej Tczew winny być wydatkowane celem zaspokajania niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego miasta.

 

3. Petycja w sprawie zaplanowania postępowań w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa – a co za tym idzie – zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw – typu skroplony gaz, etc.

 

W odpowiedzi na przedmiotową petycję, poinformowano podmiot wnoszący petycję, iż zarówno  Gmina Miejska Tczew, jak i jednostki podległe,  nie planują ogłaszania postępowań w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, których przedmiot dotyczyłby treści petycji.

 

4. Petycja w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

 

Petycję, zgodnie z wolą podmiotu wnoszącego, przekazano do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Tczewie.

 

5. Petycja w sprawie opublikowania w podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych.  

 

W odpowiedzi na przedmiotową petycję, poinformowano podmiot wnoszący petycję, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostaną opublikowane dwa numery służbowe kom. do: Biura Zarządzania Kryzysowego oraz do Rzecznika Prasowego.

 

6. Petycja w sprawie Korzystania z ogólnodostępnych miejsc parkingowych przy ul. Wyczółkowskiego w Tczewie.

 

W odpowiedzi na przedmiotową petycje poinformowano podmiot wnoszący petycję, iż Miejski Zarząd Dróg prowadzi w przedmiocie petycji postępowanie wyjaśniające. Ma ono na celu analizę możliwości przystosowania wykonanego utwardzenia do funkcji zatoki postojowej.

 

7. Petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wprowadzenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów dotyczących płatności bezgotówkowych.

 

W odpowiedzi na przedmiotową petycję poinformowano podmiot wnoszący petycję, iż w Urzędzie Miejskim  w Tczewie wdrożone zostały ułatwienia dla interesantów poprzez możliwość dokonywania płatności w formie bezgotówkowej, tj. z wykorzystaniem karty płatniczej. Równocześnie analizy takiej dokonały też jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Tczew:

- jednostki oświatowe -nie akceptują w relacjach z Interesantami płatności bezgotówkowych i nie planują ich wdrożenia

- Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Usług Wspólnych, Fabryka Sztuk, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie akceptują płatności za pomocą terminali do obrotu bezgotówkowego i  nie planują ich wdrożenia

- Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kultury i Sztuki wdrożyły już płatności bezgotówkowe, natomiast Zakład Usług Komunalnych planuje wprowadzić system płatności bezgotówkowych w 2020 roku.

 

 

                                                                                                                                                                                             Prezydent Miasta

 

                                                                                                                                                                                              Mirosław Pobłocki

 

Sporządziła: Joanna Cholc

Zaakceptowała: Katarzyna Schwarz – Blomberg  Naczelnik  Wydziału Organizacyjnego i Kadr  

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.06.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2020 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Cholc
Ilość wyświetleń: 61
23 czerwca 2020 12:24 (Joanna Cholc) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)