Druki i wzory formularzy

Wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych, wzory sprawozdań z wykonania tych zadań oraz wzór porozumienia o współpracy z wolontariuszem i oświadczenie wolontariusza.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie uprzejmie informuje, że na podstawie  rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) określone zostały druki i wzory następujących formularzy:

 

1) wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

1A) załącznik F,G,H – dotyczy ofert z zakresu realizacji szkolenia sportowego

2) wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Opublikowane wzory będą miały zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a-11c ustawy. Ponadto ramowy wzór umowy będzie miał również zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych dotacji.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 3 września 2016 r. 

Niezależnie od powyższego informujemy, że do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs ofert złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska-Stubba

Akceptacja: Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.03.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2016 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 2319
25 września 2019 11:44 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [uproszczone_sprawozdanie_realizacji_zadania_publicznego.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2019 11:44 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [uproszczona_oferta_realizacji_zadania_publicznego_o_ktorym_w_art_19a. docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 10:38 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)