Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 1. Obowiązek zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.
 2. Obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
II. Zakres odpowiedzialności

Gmina Miejska Tczew nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego z naruszeniem warunków udostępniania i  ponownego wykorzystania informacji zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tczewa, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób.
 2. Szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego  przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.
III. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

1. Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

 1. informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 3. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

2. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

3. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji zawiera w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego.  
IV. Opłata za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Informacja sektora publicznego jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy można nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

V. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu.
 1. Gmina Miejska Tczew w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na przekazanie informacji w celu  ponownego wykorzystywania, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 2. Gmina Miejska Tczew w drodze decyzji, może odmówić wyrażenia zgody na przekazanie informacji w celu  ponownego wykorzystywania, w przypadku o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 3. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Gmina Miejska Tczew nie zawarła umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

 


Wytworzyła/zaakceptowała: Katarzyna Schwarz-Blomberg – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.10.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Schwarz-Blomberg – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2016 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 766
24 października 2016 12:25 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)